Cân xe tải 20 tấn

Cân xe tải 20 tấn

Cân xe tải 20 tấn

Tiêu chuẩn: Cân đạt cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN hay Class 3 theo tiêu chuẩn quốc tế OIML – R76
* Mặt bàn cân: Quốc Hùng
 -  Kích thước: 3m x 6m, 3m x 8m
 - Kiểu cân nổi hoặc chìm
 - Công nghệ U300
 - Tole mặt bàn 10mm
* Bộ chỉ thị D2008FA Digital KELI                 
* Bộ cảm biến lực ZSF-D30T Digital KELI            
* Cáp nối chuyên dùng - KOREA
* Hộp nối phối hợp trở kháng Quốc Hùng
* Hệ thống tiếp địa, biến áp cách ly
* Chương trình quản lý cân
*Cân được sản xuất tại Công ty Quốc Hùng và đã được phê duyệt mẫu của Tổng cục Tiêu Chuẩn – Đo Lường – Chất Lượng theo pháp lệnh đo lường Việt Nam.

Cân xe tải 30 tấn

Cân xe tải 30 tấn

Cân xe tải 30 tấn

Tiêu chuẩn: Cân đạt cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN hay Class 3 theo tiêu chuẩn quốc tế OIML – R76
* Mặt bàn cân: Quốc Hùng
 -  Kích thước: 3m x 6m, 3m x 8m
 - Kiểu cân nổi hoặc chìm
 - Công nghệ U300
 - Tole mặt bàn 10mm
* Bộ chỉ thị D2008FA Digital KELI                 
* Bộ cảm biến lực ZSF-D30T Digital KELI            
* Cáp nối chuyên dùng - KOREA
* Hộp nối phối hợp trở kháng Quốc Hùng
* Hệ thống tiếp địa, biến áp cách ly
* Chương trình quản lý cân
*Cân được sản xuất tại Công ty Quốc Hùng và đã được phê duyệt mẫu của Tổng cục Tiêu Chuẩn – Đo Lường – Chất Lượng theo pháp lệnh đo lường Việt Nam.

Cân xe tải 40 tấn

Cân xe tải 40 tấn

Cân xe tải 40 tấn

Tiêu chuẩn: Cân đạt cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN hay Class 3 theo tiêu chuẩn quốc tế OIML – R76
* Mặt bàn cân: Quốc Hùng
 -  Kích thước: 3m x 6m, 3m x 8m
 - Kiểu cân nổi hoặc chìm
 - Công nghệ U300
 - Tole mặt bàn 10mm
* Bộ chỉ thị D2008FA Digital KELI                 
* Bộ cảm biến lực ZSF-D30T Digital KELI            
* Cáp nối chuyên dùng - KOREA
* Hộp nối phối hợp trở kháng Quốc Hùng
* Hệ thống tiếp địa, biến áp cách ly
* Chương trình quản lý cân
*Cân được sản xuất tại Công ty Quốc Hùng và đã được phê duyệt mẫu của Tổng cục Tiêu Chuẩn – Đo Lường – Chất Lượng theo pháp lệnh đo lường Việt Nam.

Cân xe tải 50 tấn

Cân xe tải 50 tấn

Cân xe tải 50 tấn

Tiêu chuẩn: Cân đạt cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN hay Class 3 theo tiêu chuẩn quốc tế OIML – R76
* Mặt bàn cân: Quốc Hùng
 -  Kích thước: 3m x 10m, 3m x 12m, 3m x 14m...
 - Kiểu cân nổi hoặc chìm
 - Công nghệ U300
 - Tole mặt bàn 10mm
* Bộ chỉ thị D2008FA Digital KELI                 
* Bộ cảm biến lực ZSF-D30T Digital KELI            
* Cáp nối chuyên dùng - KOREA
* Hộp nối phối hợp trở kháng Quốc Hùng
* Hệ thống tiếp địa, biến áp cách ly
* Chương trình quản lý cân
*Cân được sản xuất tại Công ty Quốc Hùng và đã được phê duyệt mẫu của Tổng cục Tiêu Chuẩn – Đo Lường – Chất Lượng theo pháp lệnh đo lường Việt Nam.

Cân xe tải 60 tấn

Cân xe tải 60 tấn

Cân xe tải 60 tấn

 Tiêu chuẩn: Cân đạt cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN hay Class 3 theo tiêu chuẩn quốc tế OIML – R76
* Mặt bàn cân: Quốc Hùng
 -  Kích thước: 3m x 10m, 3m x 12m, 3m x 14m...
 - Kiểu cân nổi hoặc chìm
 - Công nghệ U300
 - Tole mặt bàn 10mm
* Bộ chỉ thị D2008FA Digital KELI                 
* Bộ cảm biến lực ZSF-D30T Digital KELI            
* Cáp nối chuyên dùng - KOREA
* Hộp nối phối hợp trở kháng Quốc Hùng
* Hệ thống tiếp địa, biến áp cách ly
* Chương trình quản lý cân
*Cân được sản xuất tại Công ty Quốc Hùng và đã được phê duyệt mẫu của Tổng cục Tiêu Chuẩn – Đo Lường – Chất Lượng theo pháp lệnh đo lường Việt Nam.

Cân 80 tấn

Cân 80 tấn

Cân 80 tấn

Tiêu chuẩn: Cân đạt cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN hay Class 3 theo tiêu chuẩn quốc tế OIML – R76
- Mặt bàn cân: Quốc Hùng
 -  Kích thước: 3m x 14m, 3m x 15m, 3m x 16m, 3m x 18m...
 - Kiểu cân nổi hoặc chìm
 - Công nghệ U300
 - Tole mặt bàn 10mm
- Bộ chỉ thị D2008FA Digital KELI                 
- Bộ cảm biến lực ZSF-D30T Digital KELI            
- Cáp nối chuyên dùng - KOREA
- Hộp nối phối hợp trở kháng Quốc Hùng
- Hệ thống tiếp địa, biến áp cách ly
- Chương trình quản lý cân
-Cân được sản xuất tại Công ty Quốc Hùng và đã được phê duyệt mẫu của Tổng cục Tiêu Chuẩn – Đo Lường – Chất Lượng theo pháp lệnh đo lường Việt Nam.

Cân 100 tấn

Cân 100 tấn

Cân 100 tấn

Tiêu chuẩn: Cân đạt cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN hay Class 3 theo tiêu chuẩn quốc tế OIML – R76
- Mặt bàn cân: Quốc Hùng
 -  Kích thước: 3m x 14m, 3m x 15m, 3m x 16m, 3m x 18m...
 - Kiểu cân nổi hoặc chìm
 - Công nghệ U300
 - Tole mặt bàn 10mm
- Bộ chỉ thị D2008FA Digital KELI                 
- Bộ cảm biến lực ZSF-D30T Digital KELI            
- Cáp nối chuyên dùng - KOREA
- Hộp nối phối hợp trở kháng Quốc Hùng
- Hệ thống tiếp địa, biến áp cách ly
- Chương trình quản lý cân
-Cân được sản xuất tại Công ty Quốc Hùng và đã được phê duyệt mẫu của Tổng cục Tiêu Chuẩn – Đo Lường – Chất Lượng theo pháp lệnh đo lường Việt Nam.

Cân xe tải 120 tấn

Cân xe tải 120 tấn

Cân xe tải 120 tấn

Tiêu chuẩn: Cân đạt cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN hay Class 3 theo tiêu chuẩn quốc tế OIML – R76
- Mặt bàn cân: Quốc Hùng
 -  Kích thước: 3m x 14m, 3m x 15m, 3m x 16m, 3m x 18m...
 - Kiểu cân nổi hoặc chìm
 - Công nghệ U300
 - Tole mặt bàn 10mm
- Bộ chỉ thị D2008FA Digital KELI                 
- Bộ cảm biến lực ZSF-D30T Digital KELI            
- Cáp nối chuyên dùng - KOREA
- Hộp nối phối hợp trở kháng Quốc Hùng
- Hệ thống tiếp địa, biến áp cách ly
- Chương trình quản lý cân
-Cân được sản xuất tại Công ty Quốc Hùng và đã được phê duyệt mẫu của Tổng cục Tiêu Chuẩn – Đo Lường – Chất Lượng theo pháp lệnh đo lường Việt Nam.

Cân xe tải 150 tấn

Cân xe tải 150 tấn

Cân xe tải 150 tấn

Tiêu chuẩn: Cân đạt cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN hay Class 3 theo tiêu chuẩn quốc tế OIML – R76
- Mặt bàn cân: Quốc Hùng
 -  Kích thước: 3m x 14m, 3m x 15m, 3m x 16m, 3m x 18m...
 - Kiểu cân nổi hoặc chìm
 - Công nghệ U300
 - Tole mặt bàn 10mm
- Bộ chỉ thị D2008FA Digital KELI                 
- Bộ cảm biến lực ZSF-D30T Digital KELI            
- Cáp nối chuyên dùng - KOREA
- Hộp nối phối hợp trở kháng Quốc Hùng
- Hệ thống tiếp địa, biến áp cách ly
- Chương trình quản lý cân
-Cân được sản xuất tại Công ty Quốc Hùng và đã được phê duyệt mẫu của Tổng cục Tiêu Chuẩn – Đo Lường – Chất Lượng theo pháp lệnh đo lường Việt Nam.

Cân xe tải 100 tấn

Cân xe tải 100 tấn

Cân xe tải 100 tấn

Tiêu chuẩn: Cân đạt cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN hay Class 3 theo tiêu chuẩn quốc tế OIML – R76
- Mặt bàn cân: Quốc Hùng
 -  Kích thước: 3m x 14m, 3m x 15m, 3m x 16m, 3m x 18m...
 - Kiểu cân nổi hoặc chìm
 - Công nghệ U300
 - Tole mặt bàn 10mm
- Bộ chỉ thị D2008FA Digital KELI                 
- Bộ cảm biến lực ZSF-D30T Digital KELI            
- Cáp nối chuyên dùng - KOREA
- Hộp nối phối hợp trở kháng Quốc Hùng
- Hệ thống tiếp địa, biến áp cách ly
- Chương trình quản lý cân
-Cân được sản xuất tại Công ty Quốc Hùng và đã được phê duyệt mẫu của Tổng cục Tiêu Chuẩn – Đo Lường – Chất Lượng theo pháp lệnh đo lường Việt Nam.

Cân xe tải 80 tấn

Cân xe tải 80 tấn

Cân xe tải 80 tấn

Tiêu chuẩn: Cân đạt cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN hay Class 3 theo tiêu chuẩn quốc tế OIML – R76
- Mặt bàn cân: Quốc Hùng
 -  Kích thước: 3m x 14m, 3m x 15m, 3m x 16m, 3m x 18m...
 - Kiểu cân nổi hoặc chìm
 - Công nghệ U300
 - Tole mặt bàn 10mm
- Bộ chỉ thị D2008FA Digital KELI                 
- Bộ cảm biến lực ZSF-D30T Digital KELI            
- Cáp nối chuyên dùng - KOREA
- Hộp nối phối hợp trở kháng Quốc Hùng
- Hệ thống tiếp địa, biến áp cách ly
- Chương trình quản lý cân
-Cân được sản xuất tại Công ty Quốc Hùng và đã được phê duyệt mẫu của Tổng cục Tiêu Chuẩn – Đo Lường – Chất Lượng theo pháp lệnh đo lường Việt Nam.

Cân bàn BBA211 - Mettler Toledo

Cân bàn BBA211 - Mettler Toledo

Cân bàn BBA211 Có thiết kế vững chắc đáng tin cậy. Phù hợp với nhiều ứng dụng trong sản xuất cũng như trong buôn bán mặt hàng có trọng lượng như: cân bưu phẩm, cân sản phẩm hàng hóa của nhà sản xuất,.

Đặc tính kỹ thuật:
- BBA211-5A : Cân 3kg (d=1g), Cân 6kg (d=2g), Cân 15kg (d=5g). Khung (240 x 300)mm
- BBA211-5BA : Cân 30kg (d=10g), Cân 60kg (d=20g). Khung (305 x 355)mm
- BBA211-5CA : Cân 60kg (d=20g), Cân 150kg (d=50g), Cân 300kg (d=100g). Khung (420 x 550)mm  
- Có khả năng kiểm tra trọng lượng
- Pin có khả năng hoạt động liên tục trong 450 giờ.
- Tiêu chuẩn IP65, có 4 phím chức năng Zero, Tare, On, Off
- Màn hình LCD có độ tương phản cao, 6 chữ số đọc rõ ràng.
- Có RS232 có hảng năng kết nói máy tính.

Cân bàn BBA231 - Mettler Toledo

Cân bàn BBA231 - Mettler Toledo

Cân bàn công nghiệp điện tử BBA231 là loại cân điện tử có tính kinh tế cao, đa chức năng, phù hợp với môi trường khô, và bụi. Đầu cân điện tử với màn hình to, rõ, dễ sử dụng và nhiều tính năng sẽ làm hài lòng Quý khách hàng. Ngoài ra, đầu cân điện tử IND231 còn được tích hợp cổng RS232 để kết nối cân với các thiết bị ngoại vi như máy tính, máy in.

Điều khiển dễ dàng

Với 5 phím chức năng  đơn giản, trực quan (On/Off, Zero, Tare, Clear, Print) cộng thêm 2 phím chức năng lập trình được phù hợp với nhu cầu riêng và thói quen sử dụng của từng khách hàng.

Hiển thị chính xác

Màn hình LCD lớn với đèn nền màu trắng có thể chỉnh được độ sáng giúp cân bàn công nghiệp điện tử BBA231 hiển thị xuất sắc trong mọi điều kiện ánh sáng.

Bộ bảo vệ quá tải

Bộ bảo vệ chống quá tải (quá cân) đạt cấp bảo vệ tốt nhất có thể chống lại mọi hư hại cho thiết bị cảm biến lực (loadcell).

Thông số kỹ thuật

Màn hình   LCD hiển thị 7 ký tự, đèn nền trắng.
  Cao: 600mm
  Thời gian ổn định: <1 giây
Tiêu chuẩn được phê duyệt   OIML Class III, 3000e
Độ phân giải   15.000d
Nguồn điện   85 -> 264VAC, 50/60Hz
Pin (đặt hàng)   6 viên AA cho >80 giờ sử dụng
Đơn vị cân   kg, lb, g, oz
Cổng kết nối   RS232
Tiêu chuẩn bảo vệ   Đầu cân: IP54
  Khung cân: Cảm biến lực: IP65
Vật liệu   Đầu cân: Nhựa
  Khung cân: bọc thép các bon (carbon)
  Mặt cân: thép không rỉ tiêu chuẩn AISI304
  Cột cân: Thép các bon (carbon)
Cảm biến lực (loadcell)   Nhôm
Ứng dụng   Cân trọng lượng, cân quá cân (cao hoặc thấp hơn), cân đếm, cân tính tổng và cân động vật 


Kích thước tiêu chuẩn

Mẫu cân Kích thước Tải trọng lớn nhất Chiều dài cáp
Kích thước cân tiêu chuẩn
BBA231-3A 240 x 300 mm 6kg 15kg         1m
BBA231-3BB 300 x 400 mm     35kg 60kg     2m
BBA231-3B 400 x 500 mm       60kg 150kg   2,5m
BBA231-3BC 500 x 650 mm       60kg 150kg 300kg 2,5m
BBA231-3CC 600 x 800 mm       60kg 150kg 300kg 2,5m
Độ phân giải được phê chuẩn 1x3000e
Bước nhảy 2g 5g 10g 20g 50g 100g  
Tải trọng tối thiểu 40g 100g 200g 400g 1kg 2kg  
 

 

Cân bàn BBA236 - Mettler Toledo

Cân bàn BBA236 - Mettler Toledo

 

Cân điện tử BBA236: 

Cân chuyên dụng  trong môi trường Thủy sản IP65

Cân được thiết kế vững chắc, kiểu dáng công nghiệp, hoàn toàn bằng inox phù hợp trong các môi trường khô ráo và ẩm ướt

Có thể kết nối với Máy in hoặc Máy vi tính thông qua giao diện RS232 được tích hợp.

 

BBA236 2.jpg

Thân thiện với người dùng

Năm phím vận hành đơn giản và trực quan (Bật/Tắt, Số không, Bì, Xóa, In) cộng với hai phím chức năng có thể dễ dàng cài đặt và vận hành

 

Màn hình Dễ nhìn thấy

Bộ chỉ thị LCD chiều cao 60mm dễ đọc trong mọi điều kiện ánh sáng

 

BBA236 3.jpg

BBA236 4.jpg

Thiết kế tháo rời dễ dàng vệ sinh

Thiết kế mặt bàn cân tháo rời, dễ dàng vệ sinh sản phẩm.

 

Cân điện tử GC27

Cân điện tử GC27

Cân điện tử GC27:

Cân chuyên dùng trong môi trường khô: bánh kẹo, hóa chất, nhựa, bao bì, ...

Màn hình LED lớn, rõ dễ đọc

Đặc tính kỹ thuật:

Mức cân

3kg

6kg

15kg

30kg

Bước nhảy

0.2g/0.5g

0.2g/0.5g

0.5g/1g

1g/2g

Mặt bàn cân

  230mm x 290mm

  Mặt bàn cân dễ dàng tháo rời thuận tiện cho việc vệ sinh cân

Nhiệt độ hoạt động

   -50C ~ 400C

Nguồn cung cấp điện

  Pin 6V/4Ah hoặc Adapter 220/50Hz

Chức năng

   -  Tự kiểm tra pin

   -  Chức năng tự động trở về Zero, tự tắt khi không sử dụng

   -  Thiết kế chống bụi, cũng như sự ảnh hưởng của môi trường

 

 

Cân nông sản

Cân nông sản

Cân do Công ty TNHH Quốc Hùng sản xuất  đạt cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn Việt Nam ĐLVN 14 hay Class 3 theo OIML.

 • Bộ chỉ thị T7E có cổng giao tiếp RS232 có thể kết nối với máy tính và máy in.
 • Sử dụng điện nguồn 220V/50Hz hoặc pin xạc.
 • Quá tải an toàn : 150% tải max.
 • Môi trường làm việc: 0C ~ +40C
 • Độ ẩm: 0~95%RH.
 • Tiết kiệm điện: tự động tắt khi cân khi không sử dụng, tự động về 0 (Zero) khi khởi động.
 • Hiển thị LED (màu đỏ).
 • Mặt bàn cân Inox, kích thước mặt bàn: Có nhiều kích thước.
 • Bộ chỉ thị:  T7E
 • Cảm biến lực: Zemic
Cân bàn Salmon 30kg

Cân bàn Salmon 30kg

Cân bàn Salmon 30kg

-  Cân do Công ty Quốc Hùng sản xuất), đạt cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn Việt Nam ĐLVN 14 hay Class 3 theo OIML.
- Bộ chỉ thị A12 có cổng giao tiếp RS232 có thể kết nối với máy tính và máy in.

- Sử dụng điện nguồn 220V/50Hz hoặc pin xạc.
- Quá tải an toàn : 150% tải max.
-  Môi trường làm việc: 0C ~ +40C.
-  Độ ẩm: 0~95%RH
- Tiết kiệm điện: tự động tắt khi cân khi không sử dụng, tự động về 0 (Zero) khi khởi động.

- Hiển thị LED (màu xanh).
- Mặt bàn cân Inox, kích thước mặt bàn :

   350mm x 450mm
- Bộ chỉ thị : A12 Yaohua
- Cảm biến lực : L6E3 - Zemic
- Gá đỡ bộ chỉ thị Quốc Hùng sản xuất
- Cột Inox đỡ bộ chỉ thị Quốc Hùng sản xuất.

Cân bàn Salmon 60kg

Cân bàn Salmon 60kg

Cân bàn Salmon 100kg

Cân bàn Salmon 100kg

Cân bàn Salmon 100kg

-  Cân do Công ty Quốc Hùng sản xuất), đạt cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn Việt Nam ĐLVN 14 hay Class 3 theo OIML.
- Bộ chỉ thị A12 có cổng giao tiếp RS232 có thể kết nối với máy tính và máy in.

- Sử dụng điện nguồn 220V/50Hz hoặc pin xạc.
- Quá tải an toàn : 150% tải max.
-  Môi trường làm việc: 0C ~ +40C.
-  Độ ẩm: 0~95%RH
- Tiết kiệm điện: tự động tắt khi cân khi không sử dụng, tự động về 0 (Zero) khi khởi động.

- Màn hình hiển thị LED (màu xanh).
- Mặt bàn cân Inox, kích thước mặt bàn :

         400mm x 500mm; 420mm x 520mm; 450mm x 600mm


- Bộ chỉ thị : A12 Yaohua
- Cảm biến lực : L6E3 - Zemic
- Gá đỡ bộ chỉ thị Quốc Hùng sản xuất
- Cột Inox đỡ bộ chỉ thị Quốc Hùng sản xuất.
- Cân được sản xuất tại Công ty Quốc Hùng và đã được phê duyệt mẫu của Tổng cục Tiêu Chuẩn – Đo Lường – Chất Lượng theo pháp lệnh đo lường Việt Nam.

Cân bàn Salmon 150kg

Cân bàn Salmon 150kg

Cân bàn Salmon 150kg

-  Cân do Công ty Quốc Hùng sản xuất), đạt cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn Việt Nam ĐLVN 14 hay Class 3 theo OIML.
- Bộ chỉ thị A12 có cổng giao tiếp RS232 có thể kết nối với máy tính và máy in.

- Sử dụng điện nguồn 220V/50Hz hoặc pin xạc.
- Quá tải an toàn : 150% tải max.
-  Môi trường làm việc: 0C ~ +40C.
-  Độ ẩm: 0~95%RH
- Tiết kiệm điện: tự động tắt khi cân khi không sử dụng, tự động về 0 (Zero) khi khởi động.

- Màn hình hiển thị LED (màu xanh).
- Mặt bàn cân Inox, kích thước mặt bàn :

         400mm x 500mm; 420mm x 520mm; 450mm x 600mm; 500mm x 700mm


- Bộ chỉ thị : A12 Yaohua
- Cảm biến lực : L6E3 - Zemic; L6G - Zemic; L6W - Zemic
- Gá đỡ bộ chỉ thị Quốc Hùng sản xuất
- Cột Inox đỡ bộ chỉ thị Quốc Hùng sản xuất.
- Cân được sản xuất tại Công ty Quốc Hùng và đã được phê duyệt mẫu của Tổng cục Tiêu Chuẩn – Đo Lường – Chất Lượng theo pháp lệnh đo lường Việt Nam.

Cân bàn Salmon 200kg

Cân bàn Salmon 200kg

Cân bàn Salmon 200kg

-  Cân do Công ty Quốc Hùng sản xuất), đạt cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn Việt Nam ĐLVN 14 hay Class 3 theo OIML.
- Bộ chỉ thị A12 có cổng giao tiếp RS232 có thể kết nối với máy tính và máy in.

- Sử dụng điện nguồn 220V/50Hz hoặc pin xạc.
- Quá tải an toàn : 150% tải max.
-  Môi trường làm việc: 0C ~ +40C.
-  Độ ẩm: 0~95%RH
- Tiết kiệm điện: tự động tắt khi cân khi không sử dụng, tự động về 0 (Zero) khi khởi động.

- Màn hình hiển thị LED (màu xanh).
- Mặt bàn cân Inox, kích thước mặt bàn :

         420mm x 520mm; 450mm x 600mm; 500mm x 700mm


- Bộ chỉ thị : A12 Yaohua
- Cảm biến lực : L6G - Zemic; L6W - Zemic
- Gá đỡ bộ chỉ thị Quốc Hùng sản xuất
- Cột Inox đỡ bộ chỉ thị Quốc Hùng sản xuất.
- Cân được sản xuất tại Công ty Quốc Hùng và đã được phê duyệt mẫu của Tổng cục Tiêu Chuẩn – Đo Lường – Chất Lượng theo pháp lệnh đo lường Việt Nam.

Cân bàn Salmon 300kg

Cân bàn Salmon 300kg

Cân bàn Salmon 300kg

-  Cân do Công ty Quốc Hùng sản xuất), đạt cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn Việt Nam ĐLVN 14 hay Class 3 theo OIML.
- Bộ chỉ thị A12 có cổng giao tiếp RS232 có thể kết nối với máy tính và máy in.

- Sử dụng điện nguồn 220V/50Hz hoặc pin xạc.
- Quá tải an toàn : 150% tải max.
-  Môi trường làm việc: 0C ~ +40C.
-  Độ ẩm: 0~95%RH
- Tiết kiệm điện: tự động tắt khi cân khi không sử dụng, tự động về 0 (Zero) khi khởi động.

- Màn hình hiển thị LED (màu xanh).
- Mặt bàn cân Inox, kích thước mặt bàn :

         420mm x 520mm; 450mm x 600mm; 500mm x 700mm; 600mm x 800mm


- Bộ chỉ thị : A12 Yaohua
- Cảm biến lực : L6G - Zemic;  L6W - Zemic; L6F - Zemic
- Gá đỡ bộ chỉ thị Quốc Hùng sản xuất
- Cột Inox đỡ bộ chỉ thị Quốc Hùng sản xuất.
- Cân được sản xuất tại Công ty Quốc Hùng và đã được phê duyệt mẫu của Tổng cục Tiêu Chuẩn – Đo Lường – Chất Lượng theo pháp lệnh đo lường Việt Nam.

Cân bàn Salmon 500kg

Cân bàn Salmon 500kg

Cân bàn Salmon 500kg

-  Cân do Công ty Quốc Hùng sản xuất), đạt cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn Việt Nam ĐLVN 14 hay Class 3 theo OIML.
- Bộ chỉ thị A12 có cổng giao tiếp RS232 có thể kết nối với máy tính và máy in.

- Sử dụng điện nguồn 220V/50Hz hoặc pin xạc.
- Quá tải an toàn : 150% tải max.
-  Môi trường làm việc: 0C ~ +40C.
-  Độ ẩm: 0~95%RH
- Tiết kiệm điện: tự động tắt khi cân khi không sử dụng, tự động về 0 (Zero) khi khởi động.

- Màn hình hiển thị LED (màu xanh).
- Mặt bàn cân Inox, kích thước mặt bàn :

       500mm x 700mm; 600mm x 800mm


- Bộ chỉ thị : A12 Yaohua
- Cảm biến lực : L6W - Zemic; L6F - Zemic
- Gá đỡ bộ chỉ thị Quốc Hùng sản xuất
- Cột Inox đỡ bộ chỉ thị Quốc Hùng sản xuất.
- Cân được sản xuất tại Công ty Quốc Hùng và đã được phê duyệt mẫu của Tổng cục Tiêu Chuẩn – Đo Lường – Chất Lượng theo pháp lệnh đo lường Việt Nam.

Cân bàn Salmon 800kg

Cân bàn Salmon 800kg

Cân bàn Salmon 800kg

-  Cân do Công ty Quốc Hùng sản xuất), đạt cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn Việt Nam ĐLVN 14 hay Class 3 theo OIML.
- Bộ chỉ thị A12 có cổng giao tiếp RS232 có thể kết nối với máy tính và máy in.

- Sử dụng điện nguồn 220V/50Hz hoặc pin xạc.
- Quá tải an toàn : 150% tải max.
-  Môi trường làm việc: 0C ~ +40C.
-  Độ ẩm: 0~95%RH
- Tiết kiệm điện: tự động tắt khi cân khi không sử dụng, tự động về 0 (Zero) khi khởi động.

- Màn hình hiển thị LED (màu xanh).
- Mặt bàn cân Inox, kích thước mặt bàn : 600mm x 800mm
- Bộ chỉ thị : A12 Yaohua
- Cảm biến lực : L6F - Zemic
- Gá đỡ bộ chỉ thị Quốc Hùng sản xuất
- Cột Inox đỡ bộ chỉ thị Quốc Hùng sản xuất.
- Cân được sản xuất tại Công ty Quốc Hùng và đã được phê duyệt mẫu của Tổng cục Tiêu Chuẩn – Đo Lường – Chất Lượng theo pháp lệnh đo lường Việt Nam.

Cân bàn Inox A12ss

Cân bàn Inox A12ss

Cân bàn Inox A12ss

 

 

Cân bàn Inox A12SS :

đạt độ chính xác cấp III theo tiêu chuẩn Việt Nam hay Class III theo OIML.
- Kích thước mặt bàn cân inox A12SS khung inox: (300x360), (350x450), (550 x 550) mm
- Cân bàn 20kg, bước nhảy d = 5g
- Cân bàn 30kg, bước nhảy d = 5g
- Cân bàn 40kg, bước nhảy d = 10g
- Cân bàn 50kg, bước nhảy d = 10g
- Cân bàn 60kg, bước nhảy d = 10g
- Cân bàn 80kg, bước nhảy d = 20g
- Cân bàn 100kg, bước nhảy d = 20g
- Cân bàn 120kg, bước nhảy d = 20g
- Cân bàn 150kg, bước nhảy d= 20g
- Cân bàn 200kg, bước nhảy d = 50g
- Cân bàn 300kg, bước nhảy d = 50g
- Cân bàn 500kg, bước nhảy d = 100g

 

- Chính xác cao( độ phân giải bên trong: 1/15,000) .
- Đếm chính xác cao.
- Màn hình hiển thị LCD Số rỏ dể đọc.
- Chức năng tự kiểm tra pin.
- Sàn cân được thiết kề vững chắc cho nhiều lĩnh vực.
- Đơn vị của cân Kg/ g/ Lb
- Chống nước tốt trong môi trường Thủy Sản. Thiết kế chống bụi, cũng như sự ảnh hưởng của môi trường.
- Độ phân giải nội cao, tốc độ xử lý nhanh.
- Người sử dụng có thể lựa chọn các đơn vị khác nhau Kg,g,trừ bì, theo nhu cầu riêng.
- Thiết kế theo kiểu dáng công nghiệp .
- Chức năng: cân, trừ bì và thông báo chế độ trừ bì hiện hành.
- Cân có chức năng báo hiệu gần hết Pin.
- Chế độ tắt cân tự động (Automatic shut-off) giúp tiết kiệm năng lượng Pin.
- Phương thức định lượng : cảm biến từ (load cell).
- Nguồn điện sử dụng : 220V/50Hz / Pin sạc 

 

Cân bàn có máy in XK3190-A9P

Cân bàn có máy in XK3190-A9P

Cân bàn có máy in

Cân có độ nhạy, độ bền và chính xác cao thích hợp trong các môi trường công nghiệp, thương mại…

Đạt cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn Đo lường Việt nam 14: 2009 hay class 3 theo OIML.

Có chức năng in trực tiếp trên đầu cân

 

Cân bàn có bánh xe

Cân bàn có bánh xe

Cân bàn có bánh xe

- Cân do Công ty Quốc Hùng sản xuất, đạt cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn Việt Nam ĐLVN 14 hay Class 3 theo OIML.
- Bộ chỉ thị A12 có cổng giao tiếp RS232 có thể kết nối với máy tính và máy in. Sử dụng điện nguồn 220V/50Hz hoặc pin xạc.
- Quá tải an toàn : 150% tải max.
- Môi trường làm việc: 00C ~+ 400C.
- Độ ẩm: 0~95%RH
- Tiết kiệm điện: tự động tắt khi cân khi không sử dụng, tự động về 0 (Zero) khi khởi động.
- Hiển thị LED (màu xanh).
* Mức cân: Có nhiều mức cân phù hợp với nhu cầu sản xuất
* Mặt bàn cân Inox, kích thước mặt bàn : 400mm x 500mm
* Bộ chỉ thị : A12 Yaohua
* Cảm biến lực :  Zemic
* Gá đỡ bộ chỉ thị Quốc Hùng sản xuất
* Cột Inox đỡ bộ chỉ thị Quốc Hùng sản xuất
* Cân bàn có bánh xe được thiết kế có 4 bánh xe có thể cố định và di chuyển một cách dễ dàng.
* Cân được sản xuất tại Công ty Quốc Hùng và đã được phê duyệt mẫu của Tổng cục Tiêu Chuẩn – Đo Lường – Chất Lượng theo pháp lệnh đo lường Việt Nam.

 

Cân 3 tấn 1.2m x 1.5m

Cân 3 tấn 1.2m x 1.5m

Cân 3 tấn 1.2m x 1.5m

Cân đạt cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn Đo lường Việt nam 14: 2009 hay class 3 theo OIML.
- Thiết bị cung cấp đồng bộ từ chính hãng
- Sử dụng điện nguồn 220V/50Hz, hoặc pin xạc
- Môi trường hoạt động: 0oC ~ +40oC
- Độ ẩm: 0 ~ 90%RH
- Tiết kiệm điện: tự động tắt cân khi không sử dụng, tự động về Zero khi khởi động.
- Màn hình LCD dễ nhìn
- Bộ chỉ thị Yaohua có cổng giao tiếp RS232 có thể kết nối máy tính hoặc máy in.
- Thiết bị cung cấp mới 100%, đúng xuất xứ, tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất.
Cân SALMON do Công ty Quốc Hùng sản xuất  có kích thước và tải trọng phù hợp với yêu cầu của khách hàng
- 01 bộ khung cân mặt bàn tole, sơn chống gỉ sơn phủ
- 01 bộ chỉ thị Yaohua
- 04 bộ cảm biến lực , tiêu chuẩn IP6
 * Cân được sản xuất tại Công ty Quốc Hùng và đã được phê duyệt mẫu của Tổng cục Tiêu Chuẩn – Đo Lường – Chất Lượng theo pháp lệnh đo lường Việt Nam.

 

Cân sàn có bánh xe

Cân sàn có bánh xe

Cân sàn có bánh xe

Cân đạt cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn Đo lường Việt nam 14: 2009 hay class 3 theo OIML.
- Thiết bị cung cấp đồng bộ từ chính hãng METTLER TOLEDO.
- Sử dụng điện nguồn 220V/50Hz hoặc pin 1.5V, hoặc pin xạc.
- Môi trường hoạt động: -10C ~ +40C
- Độ ẩm: 0 ~ 95%RH
- Bộ chỉ thị để rời trên trụ Inox dễ bảo quản.
- Tiết kiệm điện: tự động tắt cân khi không sử dụng, tự động về Zero khi khởi động.
- Hiển thị LED, cao số 30.48mm (dễ nhìn).
- Bộ chỉ thị IND22x có cổng giao tiếp RS232 có thể kết nối máy tính hoặc máy in. Tùy theo yêu cầu của khách hàng, Công ty chúng tôi cung cấp phầm mềm quản lý cân và các thiết bị kèm theo như: máy vi tính, máy in kết nối với cân sàn công nghiệp. Chương trình quản lý cân hàng hóa được lập trình theo yêu cầu, khách hàng có thể quản lý tổng quát khối lượng vật tư, hàng hóa nhập xuất kho, ngày giờ xuất nhập…. một cách dễ dàng góp phần quản lý, kiểm tra nguyên vật liệu cho qui trình sản xuất và phân phối hàng hóa.
- Thiết bị cung cấp mới 100%, đúng xuất xứ, tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất.
- Cân do Công ty Quốc Hùng sản xuất – toàn bộ thiết bị METTLER TOLEDO, có kích thước và tải trọng phù hợp với yêu cầu của khách hàng (Ngoài ra chúng tôi cũng thiết kế,chế tạo,lắp đặt các loại cân bàn khác có kích thước và tải trọng theo yêu cầu thực tế của khách hàng.).
- 01 bộ khung cân mặt bàn tole 6mm, sơn chống gỉ sơn phủ (Quốc Hùng)
- 01 bộ chỉ thị
- 04 bộ cảm biến lực, tiêu chuẩn IP67.
- 01 bộ hộp nối phối hợp trở kháng (Quốc Hùng)
- 01 bộ chân Inox đỡ bộ chỉ thị (dễ dàng di chuyển).
- Cân có 4 bánh xe có thể nâng lên hạ xuống để di chuyển một cách dễ dàng.

Cân sàn 10 tấn

Cân sàn 10 tấn

Cân sàn 10 tấn

Cân đạt cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn Đo lường Việt nam 14: 2009 hay class 3 theo OIML.
- Sử dụng điện nguồn 220V/50Hz  hoặc pin xạc
- Môi trường hoạt động: 0oC ~ +40oC
- Độ ẩm: 0 ~ 90%RH
- Bộ chỉ thị để rời trên trụ Inox dễ bảo quản
- Tiết kiệm điện: tự động tắt cân khi không sử dụng, tự động về Zero khi khởi động.
- Màn hình LCD dễ nhìn
- Bộ chỉ thị Yaohua có cổng giao tiếp RS232 có thể kết nối máy tính hoặc máy in.
- Thiết bị cung cấp mới 100%, đúng xuất xứ, tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất.
Cân SALMON do Công ty Quốc Hùng sản xuất  có kích thước và tải trọng phù hợp với yêu cầu của khách hàng
- 01 bộ khung cân mặt bàn tole, sơn chống gỉ sơn phủ
- 01 bộ chỉ thị Yaohua
- 04 bộ cảm biến lực , tiêu chuẩn IP67
- 01 bộ hộp nối phối hợp trở kháng
- 01 bộ chân Inox đỡ bộ chỉ thị
* Cân được sản xuất tại Công ty Quốc Hùng và đã được phê duyệt mẫu của Tổng cục Tiêu Chuẩn – Đo Lường – Chất Lượng theo pháp lệnh đo lường Việt Nam.

Cân điện tử 5 tấn 1.5m x 2m

Cân điện tử 5 tấn 1.5m x 2m

Cân điện tử 5 tấn 1.5m x 2m

Cân đạt cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn Đo lường Việt nam 14: 2009 hay class 3 theo OIML.
- Thiết bị cung cấp đồng bộ từ chính hãng
- Sử dụng điện nguồn 220V/50Hz, hoặc pin xạc
- Môi trường hoạt động: 0oC ~ +40oC
- Độ ẩm: 0 ~ 90%RH
- Tiết kiệm điện: tự động tắt cân khi không sử dụng, tự động về Zero khi khởi động.
- Màn hình LCD dễ nhìn
- Bộ chỉ thị Yaohua có cổng giao tiếp RS232 có thể kết nối máy tính hoặc máy in.
- Thiết bị cung cấp mới 100%, đúng xuất xứ, tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất.
Cân SALMON do Công ty Quốc Hùng sản xuất  có kích thước và tải trọng phù hợp với yêu cầu của khách hàng
- 01 bộ khung cân mặt bàn tole, sơn chống gỉ sơn phủ
- 01 bộ chỉ thị Yaohua
- 04 bộ cảm biến lực , tiêu chuẩn IP6
 * Cân được sản xuất tại Công ty Quốc Hùng và đã được phê duyệt mẫu của Tổng cục Tiêu Chuẩn – Đo Lường – Chất Lượng theo pháp lệnh đo lường Việt Nam.

 

Cân 5 tấn 1.5m x 1.5m

Cân 5 tấn 1.5m x 1.5m

Cân 5 tấn 1.5m x 1.5m

Cân đạt cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn Đo lường Việt nam 14: 2009 hay class 3 theo OIML.
- Thiết bị cung cấp đồng bộ từ chính hãng
- Sử dụng điện nguồn 220V/50Hz, hoặc pin xạc
- Môi trường hoạt động: 0oC ~ +40oC
- Độ ẩm: 0 ~ 90%RH
- Tiết kiệm điện: tự động tắt cân khi không sử dụng, tự động về Zero khi khởi động.
- Màn hình LCD dễ nhìn
- Bộ chỉ thị Yaohua có cổng giao tiếp RS232 có thể kết nối máy tính hoặc máy in.
- Thiết bị cung cấp mới 100%, đúng xuất xứ, tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất.
Cân SALMON do Công ty Quốc Hùng sản xuất  có kích thước và tải trọng phù hợp với yêu cầu của khách hàng
- 01 bộ khung cân mặt bàn tole, sơn chống gỉ sơn phủ
- 01 bộ chỉ thị Yaohua
- 04 bộ cảm biến lực , tiêu chuẩn IP6
 * Cân được sản xuất tại Công ty Quốc Hùng và đã được phê duyệt mẫu của Tổng cục Tiêu Chuẩn – Đo Lường – Chất Lượng theo pháp lệnh đo lường Việt Nam.

 

Cân sàn 5 tấn 1.2m x 1.5m

Cân sàn 5 tấn 1.2m x 1.5m

Cân sàn 5 tấn 1.2m x 1.5m

Cân đạt cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn Đo lường Việt nam 14: 2009 hay class 3 theo OIML.
- Thiết bị cung cấp đồng bộ từ chính hãng
- Sử dụng điện nguồn 220V/50Hz, hoặc pin xạc
- Môi trường hoạt động: 0oC ~ +40oC
- Độ ẩm: 0 ~ 90%RH
- Tiết kiệm điện: tự động tắt cân khi không sử dụng, tự động về Zero khi khởi động.
- Màn hình LCD dễ nhìn
- Bộ chỉ thị Yaohua có cổng giao tiếp RS232 có thể kết nối máy tính hoặc máy in.
- Thiết bị cung cấp mới 100%, đúng xuất xứ, tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất.
Cân SALMON do Công ty Quốc Hùng sản xuất  có kích thước và tải trọng phù hợp với yêu cầu của khách hàng
- 01 bộ khung cân mặt bàn tole, sơn chống gỉ sơn phủ
- 01 bộ chỉ thị Yaohua
- 04 bộ cảm biến lực , tiêu chuẩn IP6
 * Cân được sản xuất tại Công ty Quốc Hùng và đã được phê duyệt mẫu của Tổng cục Tiêu Chuẩn – Đo Lường – Chất Lượng theo pháp lệnh đo lường Việt Nam.

 

Cân điện tử 3 tấn 1.5m x 1.5m

Cân điện tử 3 tấn 1.5m x 1.5m

Cân điện tử 3 tấn 1.5m x 1.5m

Cân đạt cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn Đo lường Việt nam 14: 2009 hay class 3 theo OIML.
- Thiết bị cung cấp đồng bộ từ chính hãng
- Sử dụng điện nguồn 220V/50Hz, hoặc pin xạc
- Môi trường hoạt động: 0oC ~ +40oC
- Độ ẩm: 0 ~ 90%RH
- Tiết kiệm điện: tự động tắt cân khi không sử dụng, tự động về Zero khi khởi động.
- Màn hình LCD dễ nhìn
- Bộ chỉ thị Yaohua có cổng giao tiếp RS232 có thể kết nối máy tính hoặc máy in.
- Thiết bị cung cấp mới 100%, đúng xuất xứ, tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất.
Cân SALMON do Công ty Quốc Hùng sản xuất  có kích thước và tải trọng phù hợp với yêu cầu của khách hàng
- 01 bộ khung cân mặt bàn tole, sơn chống gỉ sơn phủ
- 01 bộ chỉ thị Yaohua
- 04 bộ cảm biến lực , tiêu chuẩn IP6
 * Cân được sản xuất tại Công ty Quốc Hùng và đã được phê duyệt mẫu của Tổng cục Tiêu Chuẩn – Đo Lường – Chất Lượng theo pháp lệnh đo lường Việt Nam.

 

Cân sàn 3 tấn 1.2m x 1.2m

Cân sàn 3 tấn 1.2m x 1.2m

Cân sàn 3 tấn 1.2m x 1.2m

Cân đạt cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn Đo lường Việt nam 14: 2009 hay class 3 theo OIML.
- Thiết bị cung cấp đồng bộ từ chính hãng
- Sử dụng điện nguồn 220V/50Hz, hoặc pin xạc
- Môi trường hoạt động: 0oC ~ +40oC
- Độ ẩm: 0 ~ 90%RH
- Tiết kiệm điện: tự động tắt cân khi không sử dụng, tự động về Zero khi khởi động.
- Màn hình LCD dễ nhìn
- Bộ chỉ thị Yaohua có cổng giao tiếp RS232 có thể kết nối máy tính hoặc máy in.
- Thiết bị cung cấp mới 100%, đúng xuất xứ, tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất.
Cân SALMON do Công ty Quốc Hùng sản xuất  có kích thước và tải trọng phù hợp với yêu cầu của khách hàng
- 01 bộ khung cân mặt bàn tole, sơn chống gỉ sơn phủ
- 01 bộ chỉ thị Yaohua
- 04 bộ cảm biến lực , tiêu chuẩn IP6
 * Cân được sản xuất tại Công ty Quốc Hùng và đã được phê duyệt mẫu của Tổng cục Tiêu Chuẩn – Đo Lường – Chất Lượng theo pháp lệnh đo lường Việt Nam.

 

Cân điện tử 2 tấn 1.5m x 1.5m

Cân điện tử 2 tấn 1.5m x 1.5m

Cân điện tử 2 tấn 1.5m x 1.5m

Cân đạt cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn Đo lường Việt nam 14: 2009 hay class 3 theo OIML.
- Thiết bị cung cấp đồng bộ từ chính hãng
- Sử dụng điện nguồn 220V/50Hz, hoặc pin xạc
- Môi trường hoạt động: 0oC ~ +40oC
- Độ ẩm: 0 ~ 90%RH
- Tiết kiệm điện: tự động tắt cân khi không sử dụng, tự động về Zero khi khởi động.
- Màn hình LCD dễ nhìn
- Bộ chỉ thị Yaohua có cổng giao tiếp RS232 có thể kết nối máy tính hoặc máy in.
- Thiết bị cung cấp mới 100%, đúng xuất xứ, tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất.
Cân SALMON do Công ty Quốc Hùng sản xuất  có kích thước và tải trọng phù hợp với yêu cầu của khách hàng
- 01 bộ khung cân mặt bàn tole, sơn chống gỉ sơn phủ
- 01 bộ chỉ thị Yaohua
- 04 bộ cảm biến lực , tiêu chuẩn IP6
 * Cân được sản xuất tại Công ty Quốc Hùng và đã được phê duyệt mẫu của Tổng cục Tiêu Chuẩn – Đo Lường – Chất Lượng theo pháp lệnh đo lường Việt Nam.

 

Cân 2 tấn 1.2m x 1.5m

Cân 2 tấn 1.2m x 1.5m

Cân 2 tấn 1.2m x 1.5m

Cân đạt cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn Đo lường Việt nam 14: 2009 hay class 3 theo OIML.
- Thiết bị cung cấp đồng bộ từ chính hãng
- Sử dụng điện nguồn 220V/50Hz, hoặc pin xạc
- Môi trường hoạt động: 0oC ~ +40oC
- Độ ẩm: 0 ~ 90%RH
- Tiết kiệm điện: tự động tắt cân khi không sử dụng, tự động về Zero khi khởi động.
- Màn hình LCD dễ nhìn
- Bộ chỉ thị Yaohua có cổng giao tiếp RS232 có thể kết nối máy tính hoặc máy in.
- Thiết bị cung cấp mới 100%, đúng xuất xứ, tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất.
Cân SALMON do Công ty Quốc Hùng sản xuất  có kích thước và tải trọng phù hợp với yêu cầu của khách hàng
- 01 bộ khung cân mặt bàn tole, sơn chống gỉ sơn phủ
- 01 bộ chỉ thị Yaohua
- 04 bộ cảm biến lực , tiêu chuẩn IP6
 * Cân được sản xuất tại Công ty Quốc Hùng và đã được phê duyệt mẫu của Tổng cục Tiêu Chuẩn – Đo Lường – Chất Lượng theo pháp lệnh đo lường Việt Nam.

 

Cân sàn 2 tấn 1.2m x 1.2m

Cân sàn 2 tấn 1.2m x 1.2m

Cân sàn 2 tấn 1.2m x 1.2m

Cân đạt cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn Đo lường Việt nam 14: 2009 hay class 3 theo OIML.
- Thiết bị cung cấp đồng bộ từ chính hãng
- Sử dụng điện nguồn 220V/50Hz, hoặc pin xạc
- Môi trường hoạt động: 0oC ~ +40oC
- Độ ẩm: 0 ~ 90%RH
- Tiết kiệm điện: tự động tắt cân khi không sử dụng, tự động về Zero khi khởi động.
- Màn hình LCD dễ nhìn
- Bộ chỉ thị Yaohua có cổng giao tiếp RS232 có thể kết nối máy tính hoặc máy in.
- Thiết bị cung cấp mới 100%, đúng xuất xứ, tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất.
Cân SALMON do Công ty Quốc Hùng sản xuất  có kích thước và tải trọng phù hợp với yêu cầu của khách hàng
- 01 bộ khung cân mặt bàn tole, sơn chống gỉ sơn phủ
- 01 bộ chỉ thị Yaohua
- 04 bộ cảm biến lực , tiêu chuẩn IP6
 * Cân được sản xuất tại Công ty Quốc Hùng và đã được phê duyệt mẫu của Tổng cục Tiêu Chuẩn – Đo Lường – Chất Lượng theo pháp lệnh đo lường Việt Nam.

 

Cân điện tử 1 tấn 1.5m x 1.5m

Cân điện tử 1 tấn 1.5m x 1.5m

Cân điện tử 1 tấn 1.5m x 1.5m

Cân đạt cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn Đo lường Việt nam 14: 2009 hay class 3 theo OIML.
- Thiết bị cung cấp đồng bộ từ chính hãng
- Sử dụng điện nguồn 220V/50Hz, hoặc pin xạc
- Môi trường hoạt động: 0oC ~ +40oC
- Độ ẩm: 0 ~ 90%RH
- Tiết kiệm điện: tự động tắt cân khi không sử dụng, tự động về Zero khi khởi động.
- Màn hình LCD dễ nhìn
- Bộ chỉ thị Yaohua có cổng giao tiếp RS232 có thể kết nối máy tính hoặc máy in.
- Thiết bị cung cấp mới 100%, đúng xuất xứ, tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất.
Cân SALMON do Công ty Quốc Hùng sản xuất  có kích thước và tải trọng phù hợp với yêu cầu của khách hàng
- 01 bộ khung cân mặt bàn tole, sơn chống gỉ sơn phủ
- 01 bộ chỉ thị Yaohua
- 04 bộ cảm biến lực , tiêu chuẩn IP6
 * Cân được sản xuất tại Công ty Quốc Hùng và đã được phê duyệt mẫu của Tổng cục Tiêu Chuẩn – Đo Lường – Chất Lượng theo pháp lệnh đo lường Việt Nam.

 

Cân 1 tấn 1,2m x 1,5m

Cân 1 tấn 1,2m x 1,5m

Cân 1 tấn 1,2m x 1,5m

Cân đạt cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn Đo lường Việt nam 14: 2009 hay class 3 theo OIML.
- Thiết bị cung cấp đồng bộ từ chính hãng
- Sử dụng điện nguồn 220V/50Hz, hoặc pin xạc
- Môi trường hoạt động: 0oC ~ +40oC
- Độ ẩm: 0 ~ 90%RH
- Tiết kiệm điện: tự động tắt cân khi không sử dụng, tự động về Zero khi khởi động.
- Màn hình LCD dễ nhìn
- Bộ chỉ thị Yaohua có cổng giao tiếp RS232 có thể kết nối máy tính hoặc máy in.
- Thiết bị cung cấp mới 100%, đúng xuất xứ, tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất.
Cân SALMON do Công ty Quốc Hùng sản xuất  có kích thước và tải trọng phù hợp với yêu cầu của khách hàng
- 01 bộ khung cân mặt bàn tole, sơn chống gỉ sơn phủ
- 01 bộ chỉ thị Yaohua
- 04 bộ cảm biến lực , tiêu chuẩn IP6
 * Cân được sản xuất tại Công ty Quốc Hùng và đã được phê duyệt mẫu của Tổng cục Tiêu Chuẩn – Đo Lường – Chất Lượng theo pháp lệnh đo lường Việt Nam.

 

cân sàn 1 tấn 1,2m x 1,2m

cân sàn 1 tấn 1,2m x 1,2m

cân sàn 1 tấn 1,2m x 1,2m

Cân đạt cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn Đo lường Việt nam 14: 2009 hay class 3 theo OIML.
- Thiết bị cung cấp đồng bộ từ chính hãng
- Sử dụng điện nguồn 220V/50Hz, hoặc pin xạc
- Môi trường hoạt động: 0oC ~ +40oC
- Độ ẩm: 0 ~ 90%RH
- Tiết kiệm điện: tự động tắt cân khi không sử dụng, tự động về Zero khi khởi động.
- Màn hình LCD dễ nhìn
- Bộ chỉ thị Yaohua có cổng giao tiếp RS232 có thể kết nối máy tính hoặc máy in.
- Thiết bị cung cấp mới 100%, đúng xuất xứ, tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất.
Cân SALMON do Công ty Quốc Hùng sản xuất  có kích thước và tải trọng phù hợp với yêu cầu của khách hàng
- 01 bộ khung cân mặt bàn tole, sơn chống gỉ sơn phủ
- 01 bộ chỉ thị Yaohua
- 04 bộ cảm biến lực , tiêu chuẩn IP6
 * Cân được sản xuất tại Công ty Quốc Hùng và đã được phê duyệt mẫu của Tổng cục Tiêu Chuẩn – Đo Lường – Chất Lượng theo pháp lệnh đo lường Việt Nam.

 

Cân Đếm TCII - Mettler Toledo

Cân Đếm TCII - Mettler Toledo

Cân điện tử đếm TCII:

Là cân điện tử chuyên dùng cho việc đếm số lượng được dùng phổ biến trong các ngành công nghiệp dùng đếm các thiết bị số lượng nhỏ như: khuy áo, ốc vít, bánh kẹo ....

Thông số kỹ thuật:

Model TCII-1103 TCII-2103 TCII-3103 TCII-4103
Mức cân  3kg  6kg  15kg  30kg
Bước nhảy  0.2g, 0.5g  0.5g, 1g  1g, 2g  2g, 5g


- Độ chính xác III OIML 
- Độ phân giải 1/6000 (1/7500FS)
- Kích thước mặt bàn: 240mm x 340mm
- Mặt bàn cân  Thép không gỉ (Inox)
- Hiển thị 3 màn hình: khối lượng, đơn vị khối lượng, số lượng.
- Led đỏ, dễ nhìn.
- Môi trường hoạt động -40C, độ ẩm < 90% 
- Nguồn sử dụng 220V/50Hz, adapter 
- Chức năng  Đếm số lượng, Cộng dồn số lượng,Trừ bì     
- Hãng sản xuất METTLER TOLEDO

 

Cân đếm GCA

Cân đếm GCA

Cân đếm GCA:

Cân chuyên dùng cho việc đếm số lượng đối với các thiết bị có kích thước nhỏ như: ốc vít, khuy áo, bánh kẹo,...

Cân có 3 màn hình LCD sáng, rõ dễ đọc

Đặc tính kỹ thuật:

Mức cân

3kg

6kg

15kg

30kg

Bước nhảy

0.2g/0.5g

0.2g/0.5g

0.5g/1g

1g/2g

Mặt bàn cân

  230mm x 290mm

  Mặt bàn cân dễ dàng tháo rời thuận tiện cho việc vệ sinh cân

Nhiệt độ hoạt động

   -50C ~ 400C

Nguồn cung cấp điện

  Pin 6V/4Ah hoặc Adapter 220/50Hz

Chức năng

   -  Màn hình LCD lớn đèn nền nhìn rõ số

   -  Chức năng đếm, tích lũy, trừ bì

   -  Chức năng tự động trở về Zero, tự tắt khi không sử dụng

 

 

 

CÂN THỦY SẢN QH-01 SALMON

CÂN THỦY SẢN QH-01 SALMON

Cân thủy sản Salmon QH-01:

Cân điện tử Salmon là nhãn hiệu ĐỘC QUYỀN của Công ty TNHH Quốc Hùng, được sản xuất và quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
Cân được đăng ký Phê Duyệt Mẫu tại Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Việt Nam
CÂN THỦY SẢN SALMON là loại cân sản xuất đặc biệt với tiêu chuẩn chống thấm nước được sử dụng trong môi trường thủy sản: ngành thực phẩm chế biến thủy, hải sản, gia cầm, gia súc, nhà máy xử lý , chế biến rau quả…

Thông số kỹ thuật:

Model QH-01.1220 QH-01.2220 QH-01.3220  QH-01.4220 QH-01.5220
Mức cân 0.75kg/1.5kg 1.5kg/3kg 3kg/7.5kg 7.5kg/15kg 15kg/30kg
Bước nhảy 0.2g/0.5g 0.5g/1g 1g/2g 2g/5g 5g/10g


- Kích thước mặt bàn 180mm x 220mm 
- Đĩa cân Thép không rỉ Inox, dễ rửa 
- Màn hình hiển thị 2 mặt,Đèn Led sáng dễ đọc trong môi trường tối và ướt,6 số 
- Nhiệt độ hoạt động -5­­­­­­­­0C đến 400
- Môi trường hoạt động bình thường hoặc ẩm ướt với độ ẩm < 100% 
- Đơn vị cân g, kg, lb 
- Nguồn điện cung cấp bằng bình ắc quy có sẵn hay Adaptor 220V/50Hz 
- Thời gian hoạt động 40 giờ liên tục 
- Tiêu chuẩn thắm nước IP55 
- Các chức năng khác Trừ bì, Tự động kéo về không, Tự đông tắt khi không sử dụng 

Cân điện tử BPA 121 - Mettler Toledo

Cân điện tử BPA 121 - Mettler Toledo

Cân điện tử BPA 121:

Là loại cân MỚI, sản xuất đặc biệt với tiêu chuẩn chống thấm nước được sử dụng trong môi trường thủy sản:  ngành thực phẩm chế biến thủy, hải sản,  gia cầm, gia súc, nhà máy xử lý , chế biến rau quả……

Có thể tháo lắp dễ dàng, thuận tiện cho việc vệ sinh cân tránh tích tụ tạp chất

Thông số kỹ thuật:

Model BPA121-1221 BPA121-2221 BPA121-3221 BPA121-4221 BPA121-5221
Mức cân 0.75kg/1.5kg 1.5kg/3kg 3kg/7.5kg 7.5kg/15kg 15kg/30kg
Bước nhảy 0.2g 0.5g 1g 2g 5g


- Kích thước mặt bàn 180mm x 220mm 
- Đĩa cân Thép không rỉ Inox, dễ rửa 
- Màn hình hiển thị tùy chọn một hoặc 2 màn hình,Đèn Led sáng dễ đọc trong môi trường tối và ướt,6 số 
- Nhiệt độ hoạt động -5­­­­­­­­0C đến 400
- Môi trường hoạt động bình thường hoặc ẩm ướt với độ ẩm < 100% 
- Đơn vị cân g, kg, lb 
- Nguồn điện cung cấp bằng bình ắc quy có sẵn hay Adaptor 220V/50Hz 
- Thời gian vận hành pin 170 giờ liên tục (độ sáng ở cấp 3)
- Tiêu chuẩn thắm nước IP55
- Các chức năng khác Trừ bì, Tự động kéo về không, Tự đông tắt khi không sử dụng 
- Hãng sản xuất Mettler Toledo

Cân CUB Mettler Toledo

Cân CUB Mettler Toledo

Cân điện tử Cub:

Là loại cân sản xuất đặc biệt với tiêu chuẩn chống thấm nước được sử dụng trong môi trường thủy sản:  ngành thực phẩm chế biến thủy, hải sản,  gia cầm, gia súc, nhà máy xử lý , chế biến rau quả……

 

Thông số kỹ thuật:

Model RW00-1220 RW00-2220 RW00-3220  RW00-4220 RW00-5220
Mức cân 0.75kg/1.5kg 1.5kg/3kg 3kg/7.5kg 7.5kg/15kg 15kg/30kg
Bước nhảy 0.2g/0.5g 0.5g/1g 1g/2g 2g/5g 5g/10g


- Kích thước mặt bàn 180mm x 220mm 
- Đĩa cân Thép không rỉ Inox, dễ rửa 
- Màn hình hiển thị 2 mặt,Đèn Led sáng dễ đọc trong môi trường tối và ướt,6 số 
- Nhiệt độ hoạt động -5­­­­­­­­0C đến 400
- Môi trường hoạt động bình thường hoặc ẩm ướt với độ ẩm < 100% 
- Đơn vị cân g, kg, lb 
- Nguồn điện cung cấp bằng bình ắc quy có sẵn hay Adaptor 220V/50Hz 
- Thời gian hoạt động 40 giờ liên tục 
- Tiêu chuẩn thắm nước IP55 
- Các chức năng khác Trừ bì, Tự động kéo về không, Tự đông tắt khi không sử dụng 
- Hãng sản xuất Mettler Toledo

CÂN KỸ THUẬT KD-TBED

CÂN KỸ THUẬT KD-TBED

Cân kỹ thuật KD-TBED chuyên dùng cân mũ cao su, cafe,...

Cân có 3 mức cân:

 • Cân KD-TBED 300g bước nhảy d=0.01g
 • Cân KD-TBED 600g bước nhảy d=0.01g
 • Cân KD-TBED 1200g bước nhảy d=0.01g

- Chính xác cao ( độ phân giải bên trong:1/30.000 đến 1/60.000.)

- Màn hình hiển thị LED Số đỏ rỏ dể đọc.

- Chức năng tự kiểm tra pin

- Cổng giao tiếp RS-232 ( Lựa chọn)

- Các lựa chọn: Pin sạc (8.5V/0.2A hoặc AC/DC adaptor)

- Mà n hình hiển thị phía sau ( bao gồm)

- Thiết bị đạt độ chính xác cấp II theo tiêu chuẩn OIML.

- Ứng dụng: Cân tiểu ly, cân kỹ thuật

- Độ phân giải nội cao, tốc độ xử lý nhanh

- Thiết kế chống bụi, cũng như sự ảnh hưởng của môi trường

- Người sử dụng có thể lựa chọn các đơn vị khác nhau Kg/g/lb/oz/ozt/đếm PCS theo nhu cầu riêng.

- Thiết kế gọn nhẹ, có thể xách tay, dễ dàng di chuyển.

- Chức năng: cân trừ bì và thông báo chế độ trừ bì hiện hành.

- Chế độ thông báo tình trạng ổn định của cân.

- Cân có chức năng báo hiệu gần hết Pin.

- Chế độ tắt cân tự động (Automatic shut-off) giúp tiết kiệm năng lượng Pin.

- Phương thức định lượng : cảm biến từ (load cell).

- Kích thước đĩa cân : Þ 116 mm < 1Kg , 124 x 144 mm >1Kg (Đĩa cân bằng inox).

- Nguồn điện sử dụng : AC adaptor 8.5V/0.2A Dc/ pin sạc bên trong.

Cân pha sơn BBA242 - Mettler Toledo

Cân pha sơn BBA242 - Mettler Toledo

Đặc tính kỹ thuật:

Cân BBA242 ( cân pha sơn): cân chuyên dùng pha sơn được nhập trực tiếp từ Mettler Toledo.
- Mức cân max : 7.1 Kg
- Sai số : 0.1g
- Đĩa cân: thép không gỉ ,phi 232mm
- Cột đứng : 332mm
- Cổng giao tiếp: RS-232
- Màn hình hiển thị LCD độ phân giải 192 x 64 pixel
- IP 54
- Nhiệt độ sử dụng 0C - 40C
- Nguồn điện chuẩn.
- Khả năng chống cháy nổ (Lựa chọn)

Cân pha sơn BBA212 - METTLER TOLEDO

Cân pha sơn BBA212 - METTLER TOLEDO

Đặc tính kỹ thuật:

Cân BBA212 ( cân pha sơn): cân chuyên dùng pha sơn được nhập trực tiếp từ Mettler Toledo.
- Mức cân max : 5 Kg
- Sai số : 0.1g
- Đĩa cân: thép không gỉ ,phi 232mm
- Cột đứng : 332mm
- Cổng giao tiếp: RS-232
- Màn hình hiển thị LCD độ phân giải 192 x 64 pixel
- IP 54
- Nhiệt độ sử dụng 0C - 40C
- Nguồn điện chuẩn.
- Khả năng chống cháy nổ (lựa chọn)

​​​​​​​Cân treo 3 tấn

​​​​​​​Cân treo 3 tấn

Cân treo 3 tấn

- Cấp chính xác : III

- Mức cân: 3 tấn 

- Khoảng Zero: 100 % 

- Thời gian ổn định số hiển thị: < 10s

- Quá tải An toàn: 150%

- Hiển thị: Đèn LED đỏ hiển thị 5 chữ số

- Treo lên có khả năng xoay quanh 360

- Nhiệt độ làm việc: -25C ~ 55C

- Nhiệt độ môi trường: -10C ~ 40C

- Độ ẩm làm việc: 30% ~ 90% RH

- Tự động tắt nguồn sau 30 phút không hoạt động. và khi Pin yếu.

- Chức năng bảo vệ mạch xạt tăng cường năng lượng cho Pin và kéo dài tuổi thọ của pin

- Cấu tạo vỏ nhôm có chức năng chống ăn mòn, chống tĩnh điện, có trọng lượng nhẹ.

- Bàn phím chống ăn mòn kéo dài thời gian làm việc.

- Remote điều khiển từ xa.

Cân treo 5 tấn

Cân treo 5 tấn

Cân treo OCS 5 tấn

- Cấp chính xác : III
- Mức cân: 5 tấn , e= 2kg
- Khoảng Zero: 100 % 
- Thời gian ổn định số hiển thị: < 10s
- Quá tải An toàn: 150%
- Hiển thị: Đèn LED đỏ hiển thị 5 chữ số
- Treo lên có khả năng xoay quanh 360
- Nhiệt độ làm việc: -25C ~ 55C
- Nhiệt độ môi trường: -10C ~ 40C
- Độ ẩm làm việc: 30% ~ 90% RH
- Tự động tắt nguồn sau 30 phút không hoạt động. và khi Pin yếu.
- Chức năng bảo vệ mạch xạt tăng cường năng lượng cho Pin và kéo dài tuổi thọ của pin
- Cấu tạo vỏ nhôm có chức năng chống ăn mòn, chống tĩnh điện, có trọng lượng nhẹ.
- Bàn phím chống ăn mòn kéo dài thời gian làm việc.
- Remote điều khiển từ xa.

 

Cân treo 10 tấn

Cân treo 10 tấn

Cân móc cẩu 10 tấn

- Cấp chính xác : III
- Mức cân: 10 tấn, e = 5kg
- Khoảng Zero: 100 % 
- Thời gian ổn định số hiển thị: < 10s
- Quá tải An toàn: 150%
- Hiển thị: Đèn LED đỏ hiển thị 5 chữ số
- Treo lên có khả năng xoay quanh 360
- Nhiệt độ làm việc: -25C ~ 55C
- Nhiệt độ môi trường: -10C ~ 40C
- Độ ẩm làm việc: 30% ~ 90% RH
- Tự động tắt nguồn sau 30 phút không hoạt động. và khi Pin yếu.
- Chức năng bảo vệ mạch xạt tăng cường năng lượng cho Pin và kéo dài tuổi thọ của pin
- Cấu tạo vỏ nhôm có chức năng chống ăn mòn, chống tĩnh điện, có trọng lượng nhẹ.
- Bàn phím chống ăn mòn kéo dài thời gian làm việc.
- Remote điều khiển từ xa.

 

Cân treo 20 tấn

Cân treo 20 tấn

Cân treo 20 tấn

- Màn hình LED màu đỏ to sáng rõ, dễ dàng đọc số
- Nguồn cung cấp : AC adapter
- Vận hành bằng Pin sạc - Có tín hiệu báo pin yếu.
- Các tính năng On/Off, Zero, Trừ bì , hold.
- Có REMOTE điều khiển từ xa(On/ Off / Change / Hold / Zero).
- Màn hình hiển thị rõ và rộng.
- Chức năng cân đơn giản: On/ Off / Change / Hold / Zero
- Tự động điều chỉnh về Zero.
- Chốt chống trượt - thép không rỉ
-Vỏ Sơn tĩnh điện
- Móc treo – tiêu chuẩn an toàn trong công nghiệp
 

 

Cân treo 30 tấn

Cân treo 30 tấn

Cân treo 30 tấn

- Màn hình LED màu đỏ to sáng rõ, dễ dàng đọc số
- Nguồn cung cấp : AC adapter
- Vận hành bằng Pin sạc - Có tín hiệu báo pin yếu.
- Các tính năng On/Off, Zero, Trừ bì , hold.
- Có REMOTE điều khiển từ xa(On/ Off / Change / Hold / Zero).
- Màn hình hiển thị rõ và rộng.
- Chức năng cân đơn giản: On/ Off / Change / Hold / Zero
- Tự động điều chỉnh về Zero.
- Chốt chống trượt - thép không rỉ
-Vỏ Sơn tĩnh điện
- Móc treo – tiêu chuẩn an toàn trong công nghiệp

 

Bộ chỉ thị ACT350 - Mettler Toledo

Bộ chỉ thị ACT350 - Mettler Toledo

- Cấu tạo vỏ : Nhựa, IP20.

- Hiển Thị : Đèn OLED màu xanh cao 5.6mm, hiển thị khối lượng, đơn vị, chỉ thị gross/net, ký hiệu báo rung động (motion) và báo zero.

- Bàn phím : 4 phím chức năng (dễ sử dụng).

- Độ phân giải : tối đa 100,000d.

- Tốc độ biến đổi A/D : internal: 1200Hz / PLC interface: up to 600Hz.

- Cảm biến lực : Max 8 loadcell 350 Ohm hoặc 20 loadcell 1000 Ohm, 1 đến 3 mV/V.

- Nguồn cấp loadcell: 5 VDC.

- Giao tiếp ngoại vi :

+  Tiêu chuẩn có cổng Serial: chuẩn RS-232, tốc độ 300 đến 115,200 baud.

+  Giao tiếp với PLC: mỗi bộ chỉ thị chỉ ACT350 chỉ hỗ trợ 1 trong 3 chuẩn (EtherNet/IP, PROFIBUS® DP hoặc PROFINET®) tùy theo phương pháp lập trình PLC của người sử dụng.

- Chức năng : thông qua giao tiếp ngoại vi có thể sử dụng bộ chỉ thị ACT350 trong các ứng dụng sau:

+  Fast filling/batching (cân mẻ/ chiết rót nhanh).

+  Sorting by weight (phân loại dựa vào khối lượng).

+  Check weighing (kiểm tra khối lượng).

+  Packaging (đóng gói).

- Điện nguồn: 12-30 VDC.

- Nhiệt độ hoạt động: −10° to 50° C, độ ẩm tương đối không ngưng tụ từ 10% đến 90% .

Bộ chỉ thị IND231 - Mettler Toledo

Bộ chỉ thị IND231 - Mettler Toledo

Đặc tính kỹ thuật:

- Cấu tạo vỏ : Nhựa IP54

- Hiển Thị : 7 số , Cao 30,48mm , Đèn LCD sáng rộng

- Bàn phím : 7 phím chức năng (dễ sử dụng)

- Độ phân giải : 1,000 - 30,000

- Tốc độ biến đổi A/D : 27 lần trên giây

- Cảm biến lực : Max 4-350 Ohm loadcell

- Đơn vị chuyển đổi : Kg/Lb

- Chức năng : Cân kiểm tra / Cân đếm / In phiếu

- Giao tiếp ngoại vi : RS232 :Liên tục / Demand / SICS

- Điện nguồn : 4 pin 1,5v (30 giờ)

Bộ chỉ thị IND236 - Mettler Toledo

Bộ chỉ thị IND236 - Mettler Toledo

Đặc tính kỹ thuật:

- Cấu tạo vỏ : Nhựa IP54

- Hiển Thị : 7 số , Cao 30,48mm , Đèn LCD sáng rộng

- Bàn phím : 7 phím chức năng (dễ sử dụng)

- Độ phân giải : 1,000 - 30,000

- Tốc độ biến đổi A/D : 27 lần trên giây

- Cảm biến lực : Max 4-350 Ohm loadcell

- Đơn vị chuyển đổi : Kg/Lb

- Chức năng : Cân kiểm tra / Cân đếm / In phiếu

- Giao tiếp ngoại vi : RS232 :Liên tục / Demand / SICS

- Điện nguồn : 4 pin 1,5v (30 giờ)

- Tiết kiệm nguồn : tự động sáng đèn LED , tự động tắt.

Bộ chỉ thị IND246 - Mettler Toledo

Bộ chỉ thị IND246 - Mettler Toledo

Đặc tính kỹ thuật:

Bộ chỉ thị IND426 là sản phẩm mới sản xuất của Mettler Toledo. Đây là sản phẩm được Mettler Toledo thiết kế dùng để thay chi dòng Bộ chỉ thị 8142 Pro. Được bổ xung những tính năng mới thích hợp với các nhu cầu sử dụng cân điện tử.
- Màn hình LCD, có thể đọc được trong các điều kiện ánh sáng khác nhau
- Bàn phím chữ và dễ dàng nhập cảnh thông tin của trừ bì và ID
- Cho phép người dùng cài đặt cho hoạt động tự động
- Một phím chuyển đổi giữa các ứng dụng cân và lựa chọn cơ bản
- AC và các phiên bản chạy bằng pin có sẵn
- Cấu tạo: thép không rỉ
- Nguồn cung cấp: AC: 100 - 240 VAC hoặc pin sạc thời lượng pin lên đến 25h với bộ sạt ngoài
- Nhiệt độ hoạt động: -10C - 40C
- Tiêu chuẩn: IP66
- Màn hình hiển thị: LCD, chiều cao số lên 27mm
- Sử dụng loadcell analog
- Bàn phím: 8 phím chức năng 4 phím di chuyển và 12 phím chữ và số, phím on/off.
- Cổng kết nối: Chuẩn RS-232
- Tùy chọn cổng kết nối: RS-232/ RS-485, USB kết nối máy PC, kết nối theo chuẩn Ethernet TCP/IP
- Hổ trợ thẻ nhớ ngoài có khả năng sao lưu dữ liệu cân và truy xuất dữ liệu cân trực tiếp trên indicator
- Kết nối loadcell: Kết nối tối đa 4 loadcell với bộ chỉ thị IND246 Pin, Kết nối tối đa 8 loadcell với bộ chỉ thị IND246 sử dụng nguồn trực tiếp.

Bộ chỉ thị IND780 - Mettler Toledo

Bộ chỉ thị IND780 - Mettler Toledo

Đặc tính kỹ thuật:

- Vỏ bọc bên ngoài : hợp kim thép không gỉ

- Kích thước : 320mm(l) x 220mm(w) x 110mm(d).

- Trọng lượng : 5kg

- Tiêu chuẩn : Ip 65

- Màn hình hiển thị : Màn hình LCD đồ họa, độ phân giải 320x240 pixel

- Hiển thị số : 1000.000 đơn vị

- Bàn phím : 30 phím số , các phím chức năng

- Nhiệt độ thích hợp : -100C - 400C (140F - 1040F )

- Nguồn điện : 100V - 240V

- Cổng giao tiếp : RS232, RS422, RS485, Ethernet TCP/IP

Bộ chỉ thị IND320 - Mettler Toledo

Bộ chỉ thị IND320 - Mettler Toledo

Đặc tính kỹ thuật:

- Có thể kết nối đến 6 loadcell Analog, điện áp kích thích là 10V

- Hiển thị trọng lượng hiện tại và trọng lượng mục tiêu trong thời gian giống nhau khi hàng đang chạy.

- Cổng kết nối tiêu chuẩn RS232/ RS485 kết nối với máy tính và máy in

- Điện áp vào 18~36V DC, Điện năng tiêu thụ thấp 8W

- Hiệu chỉnh, điều chỉnh điểm 0, trừ bì và các chức năng khác sử dụng trong hệ thống PLC

- Hổ trợ 3 công chức hàng loạt dễ dàng quản trị bởi máy tính và các hệ thống từ xa

- Đạt tiêu chuẩn IP65

Bộ chỉ thị C750 - Mettler Toledo

Bộ chỉ thị C750 - Mettler Toledo

Đặc tính kỹ thuật:

- Cấu tạo vỏ : Hợp kim thép không rỉ

- Tiêu chuẩn : IP65

- Màn hình hiển thị : 7 ký tự , cao 17.2mm

- Bàn phím : 6 phím chức năng

- Giao tiếp : RS232, có khả năng kết nối PLC

- Kích thước : 15.9 x 17.8 x 6.6cm

- Độ phân giải : 10000

- Độ giao động AD : 300/giây

 - Kết nối : 1 đầu vào , 3 đầu ra.

Bộ chỉ thị W100 - LAUMAS

Bộ chỉ thị W100 - LAUMAS

Đặc tính kỹ thuật:

- Kích thước: 48 x 96 x 130mm.

- Màn hình: 6 led 7 đoạn (14mm) và 8 đèn led báo trạng thái.

- Nguồn cấp 12/24 VDC ±10%; 5 W.

- Độ tuyến tính: < 0.01% F.S.

- Độ tuyến tính của ngõ ra analog: 0.01% F.S.

- Trôi nhiệt: <0.0005% F.S./◦C.

- Độ trôi nhiệt của ngõ ra analog: <0.003% F.S./◦C.

- Kết nối: tối đa 8 loadcell 350Ω vời nguồn cấp 5 VDC / 120 mA.

- Nhiệt độ làm việc: -20°C ~ 60°C

- Độ ẩm: 85%.

- Bộ chuyển đổi A/D: 24 bit (16000000 points).

- Phạm vi đo: ±39mV.

- Tốc độ chuyển đổi tối đa: 300 lần/s.

- Ngõ vào logic: 3 ngõ vào 5-24VDC

- Ngõ ra logic: 5 ngõ ra rơle (tối đa 115VAC; 150mA).

- Cổng giao tiếp: RS232 / RS485.

- Chuẩn truyền thông: Continuous, Modbus RTU, ASCII....

- Tốc độ truyền: 2400. 4800, 9600, 19200, 38400, 115200.

Option: Ngõ ra Analog (4 - 20mA, 0 - 10V).

- Khoảng cách truyền tối đa:

  + RS48: 1000 với cáp xoắn AWG24 có bọc giáp.

  + RS232: 15m tốc bộ 19200.

  + Ngõ ra dòng analog: 500m với cáp 0.5mm².

  + Ngõ ra áp analog: 300m với cáp 0.5mm²

Bộ chỉ thị TLM8 - LAUMAS

Bộ chỉ thị TLM8 - LAUMAS

Đặc tính kỹ thuật:

- Kích thước: 148 x 92 x 60mm.

- Màn hình: LCD độ phân giải 128x64 pixel.

- Nguồn cấp 12/24 VDC ±10%; 5 W.

- Nhiệt độ làm việc: -20°C ~ 60°C

- Độ ẩm: 85%.

- Kết nối: tối đa 16 loadcell 350Ω vời nguồn cấp 5 VDC / 240 mA.

- Bộ chuyển đổi A/D: 8 kênh, 24 bit (16000000 points), 4.8 kHz

- Phạm vi đo: ±39mV.

- Tốc độ chuyển đổi tối đa: 600 lần/s.

- Ngõ vào logic: 3 ngõ vào 5-24VDC

- Ngõ ra logic: 5 ngõ ra rơle (tối đa 115VAC; 150mA).

- Cổng giao tiếp: RS485.

- Chuẩn truyền thông: Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Ethernet TCP/IP, Profibus DP, Device Net, Power Link.

- Tốc độ truyền: 2400. 4800, 9600, 19200, 38400, 115200.

- Ngõ ra Analog (4 - 20mA, 0 - 10V).

- Khoảng cách truyền tối đa:

  + RS48: 1000 với cáp xoắn AWG24 có bọc giáp.

  + Ngõ ra dòng analog: 500m với cáp 0.5mm².

  + Ngõ ra áp analog: 300m với cáp 0.5mm².

Bộ chỉ thị D2008FA Digital - KELI

Bộ chỉ thị D2008FA Digital - KELI

Đặc tính kỹ thuật:

- Model: D2008FA Digiatal
- Có độ chính xác và tin cậy cao
- Tốc độ truyền: 19200bps
- Cổng giao tiếp: RS232 , RS485
- Khoảng cách truyền tín hiệu: ≤ 1000m
- Độ ẩm:   ≤ 85%RH
- Nhiệt độ hoạt động : 0C ~ 40C
- Nhiệt độ lưu trữ: -25C ~ 55C
- Màn hình hiển thị: 7 bit
- Trọng lượng 3,7 kg
- Kích thước:  339mm x 110mm x 230mm
- Nguồn điện : AC 110 ~ 220V, 50 ~ 60HZ
- Nguồn điện sạc: 12V (vẫn sử dụng được khi mất điện).
- Phím số: Có 9 bàn phím số và 30 phím chức năng
- Kết nối : ≤ 16 loadcell digital.

 

Bộ chỉ thị D2002E Digital

Bộ chỉ thị D2002E Digital

Đặc tính kỹ thuật:

- Model: D2002E Digital

- Có thể kết nối lên đến 32 loadcell digital

- Hiển thị: gồm 6 chữ số, màn hình hiển thị 0.8 inch chiều cao.

- Giao tiếp RS232, kết nối trực tiếp với hệ thống máy vi tính và remote hiển thị

- Bàn phím số: 0-9

- Có 20 phím chức năng

- Có khả năng lưu trữ 256 lệnh in ấn với 256 nhóm và có khả năng lưu lại thông tin cân trong hơn 50.000 giờ từ lúc tắt nguồn.

- Nguồn điện cung cấp: AC 220V , 50Hz

- Nhiệt độ hoạt động: -10 C +60C

- Nhiệt đô lưu trữ: -25C +55C

- Độ ẩm: <90%RH

 

Bộ chỉ thị XK3118K8 - KELI

Bộ chỉ thị XK3118K8 - KELI

Đặc tính kỹ thuật:

- Model: XK3118K8

- Chuyển đổi A/D theo công nghệ Δ-Σ 24bit.

- Đạt cấp chính xác III

- Vỏ thép không gỉ.

- Cổng giao tiếp: RS232 ≤ 30m, RS485≤1200m.

- Khả năng kết nối : 1~ 12 Loadcell 350Ω.

- Điện áp kích thích : 5VDC.

- Cáp tín hiệu :6 dây tối đa 50m.

- Nhiệt độ hoạt động : 0C ~ 40C độ ẩm ≤85% Rh.

- Nhiệt độ lưu trữ  : -20C ~ 60C độ ẩm ≤95% Rh.

- Màn hình hiển thị : 7 bit LED huỳnh quang , 3 đèn báo mức pin.

- Bước nhảy có thể lựa chọn: 1/2/5/10/20/50/100.

- Tốc độ biến đổi A/D: 15.000.000.

- Giao tiếp máy in : TpuP16 mini, TM800 KX-P1121,KX-P1131,LQ300K+II,LQ1600K.

- Lưu trữ liệu : 1024 bì xe và số xe, 100 đơn vị hàng hóa, 1024 hồ sơ đã cân.

- Nguồn điện : AC 110 ~ 220V, 50 ~ 60HZ.

- Nguồn điện sạc : 6V-10Ah, Vẫn sử dụng cân bình thường trong trường hợp mất điện.

- Phím số : Có 9 bàn phím số và 6 phím chức năng.

Bộ chỉ thị D30 - KELI

Bộ chỉ thị D30 - KELI

Đặc tính kỹ thuật:

- Kết nối loadcell digital:

+ Chuẩn truyền RS485.

+ Có thể kết nối tối đa 4 loadcell KELI digital loại E, khoảng cách truyền không quá 30m.

+ Tốc độ truyền 19200bps.Nguồn cấp cho loadcell 12V DC.

+ Màn hình gồm: 7 số led đỏ chiều cao 1.2 inch, 7 đèn báo trạng thái và 3 đèn báo pin.

- Bàn phím gồm có 6 nút nhấn.

- Đồng hồ hiển thị được năm, ngày, tháng, giờ, phút và giây. Tự động cập nhật tháng và năm.

- Kết nối bộ chỉ thị phụ:

+ Chuẩn truyền: dòng lặp và RS232.

+ Tốc độ truyền 600bps.

- Chuẩn kết nối truyền liên tục:

+ Chuẩn truyền RS232, kết nối máy tinh.

+ Tốc độ truyền: 600/1200/2400/4800/9600/19200bps.

- Kết nối máy in:

+ Chuẩn kết nối parallel.

+ Có thể kết nối với các loại máy in: EPSON LQ-300K + II, EPSON LQ-300K, KX-P1131, KX-P1121, POS-58.

- Nhiệt độ hoạt động: từ 0°C ~ 40°C, độ ẩm ≤ 85%RH.

- Nhiệt độ bảo quản: từ-10°C ~60°C, độ ẩm ≤ 95%RH.

- Kích thước: 293mm X 210mm X 70mm.

- Khối lượng: 2.2kg.

- Có chức năng cộng dồn, báo lỗi khi loadcell bị hỏng.

- Sử dụng pin sạc 12V/7Ah.

Bộ chỉ thị D30-1 - KELI

Bộ chỉ thị D30-1 - KELI

Đặc tính kỹ thuật:

- Kết nối loadcell digital:

+ Chuẩn truyền RS485.

+ Có thể kết nối tối đa 4 loadcell KELI digital loại E, khoảng cách truyền không quá 30m.

+ Tốc độ truyền 19200bps.Nguồn cấp cho loadcell 12V DC.

+ Màn hình gồm: 7 số led đỏ chiều cao 1.2 inch, 7 đèn báo trạng thái và 3 đèn báo pin.

- Bàn phím gồm có 6 nút nhấn.

- Đồng hồ hiển thị được năm, ngày, tháng, giờ, phút và giây. Tự động cập nhật tháng và năm.

- Kết nối bộ chỉ thị phụ:

+ Chuẩn truyền: dòng lặp và RS232.

+ Tốc độ truyền 600bps.

- Chuẩn kết nối truyền liên tục:

+ Chuẩn truyền RS232, kết nối máy tinh.

+ Tốc độ truyền: 600/1200/2400/4800/9600/19200bps.

- Kết nối máy in:

+ Chuẩn kết nối parallel.

+ Có thể kết nối với các loại máy in: EPSON LQ-300K + II, EPSON LQ-300K, KX-P1131, KX-P1121, POS-58.

- Nhiệt độ hoạt động: từ 0°C ~ 40°C, độ ẩm ≤ 85%RH.

- Nhiệt độ bảo quản: từ-10°C ~60°C, độ ẩm ≤ 95%RH.

- Kích thước: 293mm X 210mm X 70mm.

- Khối lượng: 2.2kg.

- Có chức năng cộng dồn, báo lỗi khi loadcell bị hỏng.

- Sử dụng pin sạc 12V/7Ah.

Bộ chỉ thị AW1 - YAOHUA

Bộ chỉ thị AW1 - YAOHUA

Đặc tính kỹ thuật

- Model: XK3190-AW1

- Cấp chính xác III

- Tần số Wiless 2.4G

- Số kênh kết nối Wiless: 30 kênh

- Khoảng cách truyền Wiless lớn hơn 20m

- Màn hình gồm: 6 Led hiển thị số kg 0.8inch, 13 đèn led báo trạng thái

- Bàn phím: 6 phím bấm

- Nguồn cung cấp: AC 220V/50Hz, pin sạc 6V/4AH

- Thời gian sử dụng pin 40 giờ

- Truyền thông: 1 cổng RS232 kết nối với máy tính hoặc Remote hoặc máy in (được thiết kế riêng dànhcho bộ chỉ thị AW1). Có thể gắn thêm optional Blutooth 2.0, Pin = 1234 (không ngõ vào RS232).

- Nhiệt độ làm việc từ 0 đến 400C, nhiệt độ bảo quản -25 đến 550C

- Kích thước: 242*185*164mm

- Trọng lượng: 1.8kg

- Dùng cho cân thủy sản, môi trường cháy nổ.

 • Hộp nối: JXH-1W:

- Kết nối từ 1 đến 4 Loadcell analog 4 dây

- Tốc độ chuyển đổi A/D: 24bit, 10 lần/s

- Dãy tín hiệu ngõ vào: -16mV ~ 18mV

- Nguồn cấp loadcell 5V DC

- Nguồn cấp adaptor 7.3V/1A

- Sử dụng pin sạc 6V/4AH, thời gian sử dụng 160 giờ nếu kết nối 1 loadcell 350Ω

- Nhiệt độ làm việc từ 0 đến 400C, nhiệt độ bảo quản -25 đến 550C

Bộ chỉ thị T7E - YAOHUA

Bộ chỉ thị T7E - YAOHUA

Đặc tính kỹ thuật:

- Model: XK3190-T7E

- Cấp chính xác: Cấp III.

- Dãy tín hiệu ngõ vào: -19mV ~ 19mV

- Tốc độ chuyển đổi A/D: hơn 10 lần/s.

- Độ phi tuyến: 0.0015%.

- Độ trôi: 0.03%

- Kết nối 1~4 loadcell 350 Ohm.

- Nguồn cấp loadcell 5V DC.

- Màn hình Led hiển thị số từ -99999~99999, cao chữ lớn dễ nhìn.

- Bàn phím: 6 phím bấm

- Truyền thông: 1cổng RS232 kết nối máy tính (2 TXD, 5 GND), khoảng cách truyền < 20m và Remote (9 IN-, 6 OUT+).

- Nguồn cung cấp: AC 220V, 50/60Hz (-2% ~ +2%). Pin sạc (thời gian sạc 10-16h), có đèn báo mức pin ở góc dưới bên trái màn hình. Khi khởi động bộ chỉ thị có hiển thị mức pin hiện tại.

- Nhiệt độ làm việc -10 -> 40oC, nhiệt độ bảo quản -25 -> 55◦C, độ ẩm  ≤ 85%RH.

Bộ chỉ thị A28E - YAOHUA

Bộ chỉ thị A28E - YAOHUA

Đặc tính kỹ thuật:  

- Cấp chính xác: cấp III.

- Dãy tín hiệu ngõ vào: -19mV ~ 19mV.

- Tốc độ chuyển đổi A/D: 10 lần/s.

- Độ bò: 0.03%.

- 2 màn hình LED hiển thị số kg từ -99999 ~ 999999.

- Bàn phím: 6 phím bấm.

- Nguồn cấp loadcell 5V DC.

- Kết nối 1 loadcell 350Ω.

- Nguồn cung cấp: AC 230V/50Hz, pin sạc 6V/4AH ( thời gian sạc pin 10-16h, có 4 mức báo pin tương ứng với 4 đèn báo ở góc dưới bên trái màn hình, khi khởi động BCT có hiển thị mức pin hiện tại, BCT sẽ tắt khi đèn báo mức pin cuối cùng tắt ).

- Nhiệt độ làm việc 0 -> 40◦C, nhiệt độ bảo quản -25 -> 55◦C.

- Khối lượng 2kg.

- Truyền thông: 1 cổng RS232 kết nối máy tính ( 3 TXD, 5 GND ), và remote ( 4 IN-, 1 OUT+ )

Bộ chỉ thị D18 - YAOHUA

Bộ chỉ thị D18 - YAOHUA

Đặc tính kỹ thuật:  

- Model: XK3190-D18

- Cấp chính xác: cấp III.

- Dãy tín hiệu ngõ vào: -20mV ~ 20mV.

- Bộ chuyển đổi A/D: 24 bit.

- Tốc độ chuyển đổi A/D: 50 ~ 200 lần/s.

- Độ phi tuyến: ≤0.00FS.

- Nguồn cấp loadcell 5V DC, 250 mA.

- Kết nối 12 loadcell 350Ω hoặc 24 loadcell 700Ω.

- Màn hình: 6 led + LCD độ phân giải 128x96 điểm.

- Bàn phím: 23 phím chức năng bao gồm 10 phím số.

- Có thể hiển thị ngày giờ.

- Kết nối remote bằng tín hiệu dòng lặp 20mA, khoảng cách truyền ≤2000m, tốc độ truyền 600 bit/s.

- Kết nối máy tính theo chuẩn RS232 ( ≤15m ) hoặc RS422/Rs485 ( ≤1000m ), tốc độ 600/1200/2400/4800/9600.

- Kết nối máy in: có thể in trực tiếp bằng máy in trên BCT hoặc kết nối với máy in EPSON LQ-300K, KX-P1131, KX-P1121…qua cổng parallel.

- Nguồn cung cấp: AC 110~220V, 50~60Hz, dòng ≤0.3A, hoặc pin sạc 6V-8V.

- Nhiệt độ làm việc 0 -> 40◦C, nhiệt độ bảo quản -25 -> 55◦C, độ ẩm ≤85%RH.

Bộ chỉ thị A12SS Inox YAOHUA

Bộ chỉ thị A12SS Inox YAOHUA

Đặc tính kỹ thuật:

Kiểu  : XK3190-A12SS - Yaohua

Cấp chính xác: III

Chất liệu Inox

Tốc độ lấy mẫu: 10 lần/s

Độ nhạy loadcell: 1.3 ~ 1.5mV

Màn hình hiển thị: LCD 6 số

Cổng kết nối: RS232, Tốc độ truyền 1200/2400/4800/9600

Nguồn điện: Pin DC 6V/2.8AH

Nhiệt độ hoạt động: 0C ~ 40C

Độ ẩm: 85%RH

Tốc độ biến đổi A/D cao 1/30.000

Cảnh báo khi pin yếu, tự động tắt nguồn khi pin yếu.

Có khả năng chống rung động mạnh.

 

Bộ chỉ thị A12 - YAOHUA

Bộ chỉ thị A12 - YAOHUA

Đặc tính kỹ thuật:

- Kiểu  : XK3190-A12 Yaohua.
- Độ chính xác : cấp III, n = 3000
- Tốc độ lấy mẫu : 10 lần/s.
- Độ nhạy loadcell : 1.5 – 3 mV/V.
- Màn hình hiển thị :  6 bits LCD, 6 tín hiệu chỉ trạng thái. 
- Kết nối bảng hiển thị phụ bằng tín hiệu dòng lặp, khoảng cách truyền ≤50m.
- Kết nối thiết bị ngoại vi qua chuẩn RS232, tốc độ 1200/2400/4800/9600.
- Nguồn  cung cấp : nguồn AC hoặc sử dụng pin sạc 6V, 4 AH.
- Nhiêt độ hoạt động : 0 – 40oC, ≤ 90%RH.
- Nhiệt độ bảo quản : -20 oC - + 50 oC.
- Các chức năng chính : trừ bì, cộng dồn và đếm.

 

Bộ chỉ thị A12E đen - YAOHUA

Bộ chỉ thị A12E đen - YAOHUA

Đặc tính kỹ thuật:

- Indicator Yaohua A12E đen

- Kiểu  : XK3190-A12E

- Độ chính xác : cấp III, n = 3000

- Tốc độ lấy mẫu : 10 lần/s.

- Độ nhạy loadcell : 1.5 – 3 mV/V.

- Màn hình hiển thị :  6 bits LCD, 6 tín hiệu chỉ trạng thái. 

- Kết nối bảng hiển thị phụ bằng tín hiệu dòng lặp, khoảng cách truyền ≤50m.

- Kết nối thiết bị ngoại vi qua chuẩn RS232, tốc độ 1200/2400/4800/9600.

- Nguồn  cung cấp : nguồn AC hoặc sử dụng pin sạc 6V, 4 AH.

- Nhiêt độ hoạt động : 0 – 40C, ≤ 90%RH.

- Nhiệt độ bảo quản : -20C - + 50C.

- Các chức năng chính : trừ bì, cộng dồn và đếm

 

Bộ chỉ thị YHT3 - YAOHUA

Bộ chỉ thị YHT3 - YAOHUA

Đặc tính kỹ thuật:

- Độ chính xác : cấp III.
- Tín hiệu ngõ vào : 0 – 10mV.
- Tốc độ truyền : 40 lần/s.
- Tốc độ mã hóa : 360000.
- Điện áp kích : +5 VDC.
- Độ mất tuyến tính :  0.03% .
- Độ mất trôi :  0.03% .
- Loadcell : 1 x 350Ω
- Màn hình hiển thị:
- Màn hình hiển thị : 0 – 999999.
- Bước nhảy : 1/2/5/10/20/50.
- Kết nối:
- Tín hiệu truyền qua cổng RS232.
- Khoảng cách truyền < 20m.
- Môi trường hoạt động:
- Nguồn  cung cấp : 220 VAC (-15% - +10%), 50Hz(-2% - +2%) hoặc sử dụng pin sạc. Có cầu chì 500mA.
- Nhiêt độ hoạt động : 0 – 40oC, ≤85%RH.
- Nhiệt độ bảo quản : -25 oC - + 55 oC.
- Trọng lượng : 2 kg (bao gồm pin sạc).
- Các chức năng chính : cài đặt trước giá trị cần trừ bì, cộng dồn bằng tay hoặc tự động cộng dồn và hold. Có chế độ nghỉ sau 2 phút màn hình tự tắt.

 

Bộ chỉ thị XK3190-C602

Bộ chỉ thị XK3190-C602

Đặc tính kỹ thuật:

Bộ chỉ thị XK3190-C602 được sử dụng trong các cân trạm trôn, cân băng tải, cân định lượng... Indicator XK3190-602 có tốc độ biến đổi AD nhanh. Có chức năng trừ bì, tự động báo động khi trọng lượng hành hóa nằm ngoài khoản trong lượng khai báo cho phép...

- Cấp chính xác: cấp III

- Dãy tín hiệu ngõ vào: 3mV ~ 15mV.

- Màn hình: 1 màn hình chính 6 LED cao 0.56 inch, 1 màn hình phụ 6 LED cao 0.4 inch và 23 đèn báo trạng thái.

- Bàn phím: 6 nút nhấn.

- Nguồn cung cấp: AC 110 ~ 230V, 50/60Hz, 1A.

- Nguồn cấp loadcell 5V DC, 80 mA.

- Kết nối 1~ 8 loadcell analog 350Ω.

- Có đồng hồ hiển thị ngày giờ.

- Có 8 ngõ vào và 8 ngõ ra ( relay output 220V AC / 28V DC , 0.5A ).

- Nhiệt độ làm việc 0->40◦C, độ ẩm ≤90%RH.

- Nhiệt độ bảo quản -20->50◦C.

- Kích thước: housing: 150x75x105mm. Panel: 172x93x3mm.

- Khối lượng 800g.

- Truyền thông: cổng RS232/RS422/RS485, tốc độ 600 ~ 57600 bps. Kết nối remote bằng tín hiệu dòng 20mA.

- Có 3 chế ngõ ra analog: 0~5V, 0~10V, và 4~20mA. Được lựa chọn bằng cách cài đặt JMP1~JP3 trên mainboard.

 

Bộ chỉ thị XK3190-C8

Bộ chỉ thị XK3190-C8

Đặc tính kỹ thuật:

Bộ chỉ thị XK3190-C8 được sử dụng trong các cân trạm trôn, cân băng tải, cân định lượng... Indicator XK3190-C8 có tốc độ biến đổi AD nhanh.

Có chức năng trừ bì, tự động báo động khi trọng lượng hành hóa nằm ngoài khoản trong lượng khai báo cho phép...

Cấp chính xác 3

Tín hiệu đầu vào: -19mV ~ +19mV

Sai số: < 0.01%FS

Số loadcell kết nối: 1 ~ 8 350Ω

Nguồn cung cấp cho loacell: DC 5V; 350mA

Màn hình LED hiển thị 7 số và có 11 đèn báo hiệu tình trạng.

Có 5 phím chức năng dạng cảm ứng.

Cổng giao tiếp: RS232, RS422, RS485, tốc độ truyền 1200 ~ 9600bps

Nguồn điện cung cấp: AC 110 ~ 230V, 50/60Hz, 1A

Nhiệt độ sử dụng: 0 ~ 40C, Độ ẩm < 90%RH

 

Loadcell IL Mettler Toledo

Loadcell IL Mettler Toledo

Đặc tính kỹ thuật:

- Cấp chính xác: OIML R60 C3 
- Mức tải tối đa (kg): 150, 250, 500, 1000, 2000.
- Điện áp biến đổi (mV/V): 2 ± 0.002  
- Sai số lặp lại (%R.C): ≤ 0.01  
- Độ trễ (%R.C): ≤ 0.02  
- Sai số tuyến tính (%R.C): ≤ 0.02 
- Cân bằng tại điểm '0'  (%R.C): ≤ 1  
- Bù nhiệt (°C): -10 ~ +40  
- Nhiệt độ làm việc (°C): -20 ~ +60 
- Nhiệt độ tác động đến tín hiệu ra (%R.C/°C): ≤ 0.002  
- Nhiệt độ tác động làm thay đổi  điểm'0' ( %R.C/°C): ≤ 0.002  
- Điện trở đầu vào (Ω): 387 ± 4 
- Điện trở đầu ra  (Ω): 350 ± 1 
- Điện trở cách điện (MΩ): ≥ 5000 (50VDC)  
- Điện áp kích thích (V): 5 ~ 15 VDC
- Điện áp kích thích tối đa (V): 20 VDC
- Quá tải an toàn (%R.C): 150 
- Quá tải phá hủy hoàn toàn (%R.C): 300 
- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP67 
- Vật liệu: Hợp kim thép mạ niken.
- Chiều dài dây tín hiệu: 2,7m 

Loadcell SSH Mettler Toledo

Loadcell SSH Mettler Toledo

Loadcell SSH dạng loadcell thanh nén 2 đầu được thiết kế để đáp ứng, phù hợp với nhiều công trình, dự án  và các loại cân thông dụng khác như cân điện tử, cân băng chuyền sàn xuất thực phẩm, cân băng tải, cân sàn, cân bàn công nghiệp, can cong nghiep… và các hệ thống cân công nghiệp khác. 

Được làm bằng hợp kim thép  không gỉ và niêm phong kín hoàn toàn, phù hợp để sử dụng trong môi trường công nghiệp khó khăn nhất. 

Đặc tính kỹ thuật:

Tải trọng: 50kg, 100kg, 200kg, 500kg, 1000kg.
   
Loadcell Mettler toledo SSH có Độ chính xác cao. 
  
Dùng cho cân bàn có kích thước 600x600 
  
Điện trở : 2mV/V 
  
Quá tải an toàn :150% 
  
Quá tải tối đa :   300% 
  
Chứng chỉ  IP 68 
   

  

Loadcell SB Mettler Toledo

Loadcell SB Mettler Toledo

Đặc tính kỹ thuật:

- Cấp chính xác: OIML R60 C3 
- Mức tải tối đa (t): 0,3, 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30.
- Điện áp biến đổi (mV/V): 2 ± 0.002  
- Sai số lặp lại (%R.C): ≤ 0.01  
- Độ trễ (%R.C): ≤ 0.02  
- Sai số tuyến tính (%R.C): ≤ 0.02 
- Cân bằng tại điểm '0'  (%R.C): ≤ 1  
- Bù nhiệt (°C): -10 ~ +40  
- Nhiệt độ làm việc (°C): -20 ~ +60
- Nhiệt độ tác động đến tín hiệu ra (%R.C/°C): ≤ 0.002  
- Nhiệt độ tác động làm thay đổi  điểm'0' ( %R.C/°C): ≤ 0.002  
- Điện trở đầu vào (Ω): 381 ± 4 
- Điện trở đầu ra  (Ω): 350 ± 1 
- Điện trở cách điện (MΩ): ≥ 5000 (50VDC)  
- Điện áp kích thích (V): 5 ~ 15 VDC
- Điện áp kích thích tối đa (V): 20 VDC
- Quá tải an toàn (%R.C): 150 
- Quá tải phá hủy hoàn toàn (%R.C): 300 
- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP67 
- Vật liệu: Hợp kim thép mạ niken (SB 0,5 ~ 5)
- Chiều dài dây tín hiệu: 4m (SB 0,3 ~ 3); 5m (SB 5); 6m (SB 10); 10m (SB 15 ~ 30).

Loadcell SBC Mettler Toledo

Loadcell SBC Mettler Toledo

Đặc tính kỹ thuật:

- Cấp chính xác: OIML R60 C3 
- Mức tải tối đa (kg): 500, 1000, 2000, 3000.
- Điện áp biến đổi (mV/V): 2 ± 0.002  
- Sai số lặp lại (%R.C): ≤ 0.01  
- Độ trễ (%R.C): ≤ 0.02  
- Sai số tuyến tính (%R.C): ≤ 0.02 
- Cân bằng tại điểm '0'  (%R.C): ≤ 1  
- Bù nhiệt (°C): -10 ~ +40  
- Nhiệt độ làm việc (°C): -20 ~ +65 
- Nhiệt độ tác động đến tín hiệu ra (%R.C/°C): ≤ 0.002  
- Nhiệt độ tác động làm thay đổi  điểm'0' ( %R.C/°C): ≤ 0.002  
- Điện trở đầu vào (Ω): 381 ± 4 
- Điện trở đầu ra  (Ω): 350 ± 1 
- Điện trở cách điện (MΩ): ≥ 5000 (50VDC)  
- Điện áp kích thích (V): 5 ~ 15 VDC
- Điện áp kích thích tối đa (V): 20 VDC
- Quá tải an toàn (%R.C): 150 
- Quá tải phá hủy hoàn toàn (%R.C): 300 
- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP67 
- Vật liệu: Hợp kim thép mạ Niken.
- Chiều dài dây tín hiệu: 3,1m 

Loadcell SBH Mettler Toledo

Loadcell SBH Mettler Toledo

Thông số kỹ thuật:


- Mức tải tối đa (Tấn): 0.25,0.5,1,2,3,5 
- Điện áp biến đổi (mV/V): 2 ± 0.002  
- Sai số lặp lại (%R.C): 0,01 
- Độ trễ (%R.C): 0,02 
- Sai số tuyến tính (%R.C): 0,02 
- Quá tải (30 phút)  (%R.C): 0,02 
- Cân bằng tại điểm '0'  (%R.C): ≤ 1 
- Bù nhiệt (°C):  -10~+40 
- Nhiệt độ làm việc (°C):  -20~+65 
- Nhiệt độ tác động đến tín hiệu ra (%R.C/°C): ≤0.002 
- Nhiệt độ tác động làm thay đổi điểm'0' ( %R.C/°C): ≤0.002 
- Điện trở đầu vào (Ω): 387±4 
- Điện trở đầu ra  (Ω): 350±1 
- Điện trở cách điện (MΩ): ≥5000(50V DC)
 - Điện áp kích thích (V): 5~15 
- Điện áp kích thích tối đa (V): 20 
- Quá tải an toàn (%R.C): 150 
- Quá tải phá hủy hoàn toàn (%R.C): 300 
- Tuân thủ theo tiêu chuẩn: IP68 
- Chiều dài dây tín hiệu (m): 5 

  Loadcell MT1241 Mettler Toledo

Loadcell MT1241 Mettler Toledo

Đặc tính kỹ thuật:


- Mức tải tối đa (kg): 30, 50, 100, 150, 200, 250 
- Điện áp biến đổi (mV/V): 2 ± 0.2 
- Cân bằng điểm 0 (%R.C): ≤ 10 
- Bù nhiệt (°C): -10 ~ 40 
- Nhiệt độ làm việc (°C): -20 ~ 65 
- Điện trở đầu vào (Ω): 400 ± 10 
- Điện trở đầu ra (Ω): 350 ± 4 
- Điện trở cách điện (mΩ): ≥  5000 (50V DC) 
- Điện áp kích thích (V): 5~15 
- Điện áp kích thich tối đa (V): 20 
- Quá tải an toàn (%R.C): 150 
- Quá tải phá hủy (%R.C): 150 
- Tiêu chuẩn: IP67 
- Chiều dài dây tính hiệu (m): 2 

 Loadcell MT1260 Mettler Toledo

Loadcell MT1260 Mettler Toledo

Đặc tính kỹ thuật:

- Cấp chính xác: OIML R60 C3 
- Mức tải tối đa (kg): 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 635
- Điện áp biến đổi (mV/V): 2 ± 10%
- Cân bằng tại điểm '0'  (%R.C): ≤ 10  
- Bù nhiệt (°C): -10 ~ +40  
- Nhiệt độ làm việc (°C): -20 ~ +65 
- Điện trở đầu vào (Ω): 410 ± 10 
- Điện trở đầu ra  (Ω): 350 ± 4 
- Điện trở cách điện (MΩ): ≥ 5000 (50VDC)  
- Điện áp kích thích (V): 5 ~ 15 VDC
- Điện áp kích thích tối đa (V): 20 VDC
- Quá tải an toàn (%R.C): 150 
- Quá tải phá hủy hoàn toàn (%R.C): 300 
- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP67
- Vật liệu: Nhôm
- Chiều dài dây tín hiệu: 2m

 

Loadcell MTB Mettler Toledo

Loadcell MTB Mettler Toledo

Đặc tính kỹ thuật:

- Cấp chính xác: OIML R60 C3 
- Mức tải tối đa (kg): 5, 10, 20, 50, 75, 100, 200, 300, 500
- Điện áp biến đổi (mV/V): 2 ± 0.002  
- Sai số lặp lại (%R.C): ≤ 0.01  
- Độ trễ (%R.C): ≤ 0.02  
- Sai số tuyến tính (%R.C): ≤ 0.02 
- Cân bằng tại điểm '0'  (%R.C): ≤ 1  
- Bù nhiệt (°C): -10 ~ +40  
- Nhiệt độ làm việc (°C): -20 ~ +65 
- Nhiệt độ tác động đến tín hiệu ra (%R.C/°C): ≤ 0.002  
- Nhiệt độ tác động làm thay đổi  điểm'0' ( %R.C/°C): ≤ 0.002  
- Điện trở đầu vào (Ω): 387 ± 4 
- Điện trở đầu ra  (Ω): 350 ± 1 
- Điện trở cách điện (MΩ): ≥ 5000 (50VDC)  
- Điện áp kích thích (V): 5 ~ 15 VDC
- Điện áp kích thích tối đa (V): 20 VDC
- Quá tải an toàn (%R.C): 150 
- Quá tải phá hủy hoàn toàn (%R.C): 300 
- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP68 
- Vật liệu: Thép không gỉ
- Chiều dài dây tín hiệu: 3m 

Loadcell 0782 Mettler Toledo

Loadcell 0782 Mettler Toledo

Đặc tính kỹ thuật:

- Cấp chính xác: OIML R60 C3 / NTEP 10000 III-L
- Mức tải tối đa (t): 20, 30, 50
- Điện áp biến đổi (mV/V): 2 ± 0.002  
- Sai số lặp lại (%R.C): ≤ 0.01  
- Độ trễ (%R.C): ≤ 0.02  
- Sai số tuyến tính (%R.C): ≤ 0.02 
- Cân bằng tại điểm '0'  (%R.C): ≤ 1  
- Bù nhiệt (°C): -10 ~ +40  
- Nhiệt độ làm việc (°C): -20 ~ +65 
- Nhiệt độ tác động đến tín hiệu ra (%R.C/°C): ≤ 0.002  
- Nhiệt độ tác động làm thay đổi  điểm'0' ( %R.C/°C): ≤ 0.002  
- Điện trở đầu vào (Ω): 1160 ± 10 
- Điện trở đầu ra  (Ω): 1000 ± 3 
- Điện trở cách điện (MΩ): ≥ 5000 (50VDC)  
- Điện áp kích thích (V): 5 ~ 15 VDC
- Điện áp kích thích tối đa (V): 20 VDC
- Quá tải an toàn (%R.C): 150 
- Quá tải phá hủy hoàn toàn (%R.C): 300 
- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP68 
- Vật liệu: Thép không gỉ
- Chiều dài dây tín hiệu: 13m 

Loadcell TSB-TSC Mettler Toledo

Loadcell TSB-TSC Mettler Toledo

Đặc tính kỹ thuật:

- Cấp chính xác: OIML R60 C3 
- Mức tải tối đa (kg): 50, 100, 200, 300, 500, 1000
- Điện áp biến đổi (mV/V): 2 ± 0.002  
- Sai số lặp lại (%R.C): ≤ 0.01  
- Độ trễ (%R.C): ≤ 0.02  
- Sai số tuyến tính (%R.C): ≤ 0.02 
- Cân bằng tại điểm '0'  (%R.C): ≤ 1  
- Bù nhiệt (°C): -10 ~ +40  
- Nhiệt độ làm việc (°C): -20 ~ +65 
- Nhiệt độ tác động đến tín hiệu ra (%R.C/°C): ≤ 0.002  
- Nhiệt độ tác động làm thay đổi  điểm'0' ( %R.C/°C): ≤ 0.002  
- Điện trở đầu vào (Ω): 381 ± 4 
- Điện trở đầu ra  (Ω): 350 ± 1 
- Điện trở cách điện (MΩ): ≥ 5000 (50VDC)  
- Điện áp kích thích (V): 5 ~ 15 VDC
- Điện áp kích thích tối đa (V): 20 VDC
- Quá tải an toàn (%R.C): 150 
- Quá tải phá hủy hoàn toàn (%R.C): 300 
- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65 (TSC) ; IP67 (TSB) 
- Vật liệu: Hợp kim thép mạ Niken
- Chiều dài dây tín hiệu: 5m 

Loadcell QS-D30T KELI

Loadcell QS-D30T KELI

Đặc tính kỹ thuật:

Loadcell QS-D là loại loadcell kỹ thuật số (Digital Loadcell).
- Cấp chính xác: OIML R60 C3
- Mức tải tối đa (kg): 30 000
- Độ phân giải: 60 000e
- Tốc độ truyền: RS485 - 9600bps 
- Cân bằng tại điểm '0': ± 1 %F.S​
- Nhiệt độ làm việc (°C): -30 ~ +70 
- Điện áp kích thích (V): 5 ~ 9 VDC
- Điện áp kích thích tối đa (V): 12 VDC
- Quá tải an toàn (%F.S): 150 
- Quá tải phá hủy hoàn toàn (%F.S): 300 
- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP68 
- Vật liệu: Hợp kim thép không gỉ
- Chiều dài dây tín hiệu: 13m 
- Khoảng cách tính hiệu truyền: 1200m

Loadcell QS-A KELI

Loadcell QS-A KELI

Đặc tính kỹ thuật:

- Cấp chính xác: OIML R60 C3 
- Mức tải tối đa (kg): 30 000
- Điện áp biến đổi (mV/V): 2 ± 0.002  
- Cân bằng tại điểm '0'  (%R.C): ≤ ± 1
- Bù nhiệt (°C): -10 ~ +40  
- Nhiệt độ làm việc (°C): -30 ~ +70
- Nhiệt độ tác động đến tín hiệu ra (%R.C/°C): ± 0.02/10°C
- Nhiệt độ tác động làm thay đổi  điểm'0' ( %R.C/°C): ± 0.02/10°C
- Điện trở đầu vào (Ω): 750 ± 10
- Điện trở đầu ra  (Ω): 702 ± 3 
- Điện trở cách điện (MΩ): ≥ 5000 (50VDC)  
- Điện áp kích thích (V): 5 ~ 12 VDC
- Điện áp kích thích tối đa (V): 15 VDC
- Quá tải an toàn (%R.C): 150 
- Quá tải phá hủy hoàn toàn (%R.C): 300 
- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP68 
- Vật liệu: Thép không gỉ
- Chiều dài dây tín hiệu: 12m 

Loadcell BTA - KELI

Loadcell BTA - KELI

Loadcell ZSFB-D KELI

Loadcell ZSFB-D KELI

Đặc tính kỹ thuật:

Loadcell ZSFB là loại loadcell kỹ thuật số (Digital Loadcell).
- Cấp chính xác: OIML R60 C3
- Mức tải tối đa (kg): 30 000
- Độ phân giải: 30 000e
- Tốc độ truyền: RS485 - 9600bps 
- Cân bằng tại điểm '0': ± 0.1 %F.S​
- Nhiệt độ làm việc (°C): -30 ~ +70 
- Điện áp kích thích (V): 9 ~ 12 VDC
- Điện áp kích thích tối đa (V): 20 VDC
- Quá tải an toàn (%F.S): 150 
- Quá tải phá hủy hoàn toàn (%F.S): 300 
- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP68 
- Vật liệu: Hợp kim thép không gỉ
- Chiều dài dây tín hiệu: 15m 
- Khoảng cách tính hiệu truyền: 1200m

Loadcell ZSGB-A30t - KELI

Loadcell ZSGB-A30t - KELI

Đặc tính kỹ thuật:

– Tải trọng (t): 30
– Cấp chính xác : OIML R60 C3
– Điện áp biến đổi : (2 ± 0.002 ) mV/V
– Sai số lặp lại : (≤ ± 0.01) %R.O
– Độ trễ : (≤ ± 0.02) %R.O
– Sai số tuyến tính: ( ≤ ± 0.02 ) %R.O
– Quá tải (30 phút) : ( ≤ ± 0.02 ) %R.O
– Cân bằng tại điểm : (“0” ≤ ± 1) %R.O
– Bù nhiệt : ( -10 ~ +40) °C
– Nhiệt độ làm việc :(-20 ~ +60) °C
– Nhiệt độ tác động đến tín hiệu ra: (≤ ± 0.002 )%R.O/°C
– Nhiệt độ tác động làm thay đổi điểm “0” : (≤ ± 0.002 ) %R.O/°C
– Điện trở đầu vào : (750 ± 4) Ω
– Điện trở đầu ra : (700 ± 1) Ω
– Điện trở cách điện: ≥ 5000 (ở 50VDC) MΩ
– Điện áp kích thích: 6 ~ 15 (DC/AC) V
– Điện áp kích thích tối đa : 20 (DC/AC) V
– Quá tải an toàn: 150 %
– Quá tải phá hủy hoàn toàn: 300%
– Tuân thủ theo tiêu chuẩn: IP68
– Chiều dài dây tín hiệu: 13m

Loadcell SQB-A KELI

Loadcell SQB-A KELI

Đặc tính kỹ thuật:

- Độ chính xác cao.
 - Sử dụng cho cân mẻ, cân phễu, cân đóng gói, cân sàn.
 - Mức tải: 0.25,0.5,0.75,1,1.5,2,2.5, 3,5,7.5,10 (tấn)
 - Độ phân giải: 3.0±0.003%mV/V(0.5~10t); 2.0± 0.002mV/V(0.25t)

- Sai số tuyệt đối: ±0.03%F.S(Thép hợp kim); +/-0.05%F.S(Thép không gỉ)

- Độ bò(sau 30phút): ±0.02%F.S

- Cân bằng điểm 0: ±1%F.S

- TCO: ±0.02%F.S/10 ºC

- TC SPAN: ±0.02%F.S/10 ºC

- Điện trở ngõ vào: 400±10Ω

- Điện trở ngõ ra: 352±3Ω

- Điện trở cách ly ≥5000MΩ

- Nhiệt độ hoạt động: -30~+70 ºC

- Quá tải an toàn: 150%F.S

- Quá tải phá hủy loadcell: 200%F.S

- Điện áp hoạt động: 10~12V DC

Loadcell SQB-D KELI

Loadcell SQB-D KELI

Đặc tính kỹ thuật:

Loadcell SQB-D là loại loadcell kỹ thuật số (Digital Loadcell).

- Cấp chính xác: OIML R60 C3 
- Mức tải tối đa (t): 0.25, 0.5, 1, 2.5
- Điện áp biến đổi (mV/V): 3 ± 0.003  
- Cân bằng tại điểm '0'  (%R.C): ± 1  
- Nhiệt độ làm việc (°C): -30 ~ +70
- Nhiệt độ tác động đến tín hiệu ra (%R.C/°C): ± 0.02/10°C   
- Điện trở đầu vào (Ω): 400 ± 20 
- Điện trở đầu ra  (Ω): 352 ± 3 
- Điện trở cách điện (MΩ): ≥ 5000 (50VDC)  
- Điện áp kích thích (V): 9 ~ 12 VDC
- Điện áp kích thích tối đa (V): 20 VDC
- Quá tải an toàn (%R.C): 150 
- Quá tải phá hủy hoàn toàn (%R.C): 180
- Tiêu chuẩn bảo vệ:  IP68  
- Vật liệu: Hợp kim thép không gỉ

Loadcell PST - KELI

Loadcell PST - KELI

Loadcell BM14G-C3-30T-20B-SC ZEMIC

Loadcell BM14G-C3-30T-20B-SC ZEMIC

Cảm biến lực BM14G-C3-30T-20B-SC (ZEMIC)
• Mức tải max 1 loadcell : 30 tấn
• Đặc biệt:
- Đạt tiêu chuẩn OIML R60 C30 và NTEP 10000
- Khối lượng nhẹ, dễ dàng cho việc lắp đặt.
- Được thiết kế chống xoay
- Được sản xuất bằng vật liệu thép không rỉ đặc biệt, kín.
• Điện áp biến đổi : 2 ±0.02 mV/V
• Điện áp kích thích : 18 VDC/VAC Max
• Điện trở đầu vào : 700 ± 7 Ω
• Điện trở đầu ra : 700 ± 7 Ω
• Điện trở cách điện : ≥ 5000 MΩ (50VDC)
• Sai số lặp lại : ± 0.01% F.S
• Sai số tuyến tính : 0.02% F.S
• Quá tải an toàn : 150% F.S
• Quá tải hư hỏng : 300% F.S
• Nhiệt độ làm việc : -35°C ~ +65°C
• Tiêu chuẩn an toàn : IP68

Loadcell HM9B - ZEMIC

Loadcell HM9B - ZEMIC

Đặc tính kỹ thuật:

- Cấp chính xác: OIML R60 C3 
- Mức tải tối đa (kg): 30 000
- Điện áp biến đổi (mV/V): 2 ± 0.002  
- Cân bằng tại điểm '0'  (%R.C): ≤ ± 1,5  
- Bù nhiệt (°C): -10 ~ +40  
- Nhiệt độ làm việc (°C): -35 ~ +65 
- Điện trở đầu vào (Ω): 700 ± 7 
- Điện trở đầu ra  (Ω): 700 ± 7 
- Điện trở cách điện (MΩ): ≥ 5000 (50VDC)  
- Điện áp kích thích (V): 5 ~ 12 VDC
- Điện áp kích thích tối đa (V): 18 VDC
- Quá tải an toàn (%R.C): 150 
- Quá tải phá hủy hoàn toàn (%R.C): 300 
- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP68 
- Vật liệu: Thép không gỉ
- Chiều dài dây tín hiệu: 12m

Loadcell BM11-C3 - ZEMIC

Loadcell BM11-C3 - ZEMIC

Loadcell H3-C3 - ZEMIC

Loadcell H3-C3 - ZEMIC

Đặc tính kỹ thuật:

- Cấp chính xác: C2/C3
- Mức tải tối đa (kg): 3, 5, 6, 10, 15, 20, 30, 40
- Điện áp biến đổi (mV/V): 2 ± 0.2
- Cân bằng tại điểm '0'  (%R.C): ± 1  
- Độ trôi (%R.C/30 phút): ± 0.02 / ± 0.017
- Nhiệt độ làm việc (°C): -20 ~ +60
- Điện trở đầu vào (Ω): 405 ± 10
- Điện trở đầu ra  (Ω): 350 ± 3
- Điện trở cách điện (MΩ): ≥ 5000 (50VDC)  
- Điện áp kích thích (V): 9 ~ 12 VDC
- Quá tải an toàn (%R.C): 120 
- Quá tải phá hủy hoàn toàn (%R.C): 150
- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65
- Vật liệu: Hợp kim nhôm

Loadcell H3G ZEMIC

Loadcell H3G ZEMIC

Đặc tính kỹ thuật:

- Độ nhạy: 3.0 ± 0.008mV/V

- Quá tải an toàn: 150% Max

- Quá tải phá hủy: 300% Max

- Cân bằng điểm "0": ≤± 1.0 %

- Điện áp kích thích: 5 - 12V

- Điện áp kích thích tối đa: 18V

- Điện trở đầu vào: 430 ± 60 Ω

- Điện trở đầu ra: 351 ± 2 Ω

- Điện trở cách nhiệt: ≥5000mΩ ( at 50VDC )

- Nhiệt độ hoạt động: -10 ~+40 °C

- Nhiệt độ lưu trữ: -35 ~ +65 °C

- Chất liệu: hợp kim thép

- Tiêu chuẩn: IP67

Loadcell L6F - ZEMIC

Loadcell L6F - ZEMIC

Đặc tính kỹ thuật:

- Cấp chính xác:   OIML R60 C3 
- Độ nhạy ( = FS ):  mV/V  2.0 ± 0.2  
- Mức cân Max (kg):  50, 100, 150, 200. 
- Quá tải an toàn :  < 150 %  
- Quá tải phá hủy:  <  300 %  
- Cân bằng điểm 0 (FS):  ≤ ± 2.0 %  
- Điện áp kích thích (V):  5 ~ 12  
- Điện áp kích thích tối đa (V):  18  
- Điện trở đầu vào (Ω):  406 ± 6  
- Điện trở đầu ra  (Ω):  350 ± 3.5  
- Điện trở cách điện (MΩ):  ≥ 5000 ( at 50VDC )  
- Nhiệt độ hoạt động (°C):  -10 ~+40  
- Vật liệu:   Nhôm  
- Tiêu chuẩn:   IP65 

Quả cân chuẩn F1 - Mettler Toledo

Quả cân chuẩn F1 - Mettler Toledo

Quả cân F1 Mettler Toledo:
- Chất liệu chính: Hợp kim
- Quả cân đạt cấp chính xác F1
- Quả cân từ 100g đến 20kg
- Đạt chứng nhận đo lường Việt Nam
- Quả cân F1 do Mettler Toledo sản xuất

Quả cân chuẩn M1 - Mettler Toledo

Quả cân chuẩn M1 - Mettler Toledo

Quả cân M1 Mettler Toledo:
- Chất liệu chính: Hợp kim
- Quả cân đạt cấp chính xác M1
- Quả cân từ 100g đến 20kg
- Đạt chứng nhận đo lường Việt Nam
- Quả cân M1 do Mettler Toledo sản xuất.

Bộ quả cân F1 1g-500g Mettler Toledo

Bộ quả cân F1 1g-500g Mettler Toledo

Bộ quả cân F1 1g - 500g:
- Chất liệu chính: hợp kim
- Bộ quả cân đạt cấp chính xác F1
- Đạt chứng nhận đo lường Việt Nam
- Bộ quả cân do Metter Toledo sản xuất

Bộ quả cân F1 1mg - 200mg Mettler Toledo

Bộ quả cân F1 1mg - 200mg Mettler Toledo

Bộ quả cân F1 1mg - 200mg:
- Chất liệu chính: hợp kim
- Bộ quả cân đạt cấp chính xác F1
- Đạt chứng nhận đo lường Việt Nam
- Bộ quả cân do Metter Toledo sản xuất

Bộ quả cân F1 1mg-1kg Mettler Toledo

Bộ quả cân F1 1mg-1kg Mettler Toledo

Bộ quả cân F1 1mg - kg:
- Chất liệu chính: hợp kim
- Bộ quả cân đạt cấp chính xác F1
- Đạt chứng nhận đo lường Việt Nam
- Bộ quả cân do Metter Toledo sản xuất
.

Quả cân M1 200g - QH

Quả cân M1 200g - QH

Quả cân M1 200g:
- Chất liệu chính: Gang
- Khối lượng 200g
- Quả cân chuẩn đạt cấp chính xác M1
- Đạt chứng nhận đo lường Việt Nam
- Quả cân chuẩn do Quốc Hùng sản xuất.

Quả cân 0.5kg - QH

Quả cân 0.5kg - QH

Quả cân M1 0.5kg:
- Chất liệu chính: Gang
- Khối lượng 0.5kg
- Quả cân chuẩn đạt cấp chính xác M1
- Đạt chứng nhận đo lường Việt Nam
- Quả cân chuẩn do Quốc Hùng sản xuất.

Quả cân 1kg - QH

Quả cân 1kg - QH

Quả cân M1 1kg:
- Chất liệu chính: Gang
- Khối lượng 1kg
- Quả cân chuẩn đạt cấp chính xác M1
- Đạt chứng nhận đo lường Việt Nam
- Quả cân chuẩn do Quốc Hùng sản xuất.

Quả cân 2kg - QH

Quả cân 2kg - QH

Quả cân M1 2kg:
- Chất liệu chính: Gang
- Khối lượng 2kg
- Quả cân chuẩn đạt cấp chính xác M1
- Đạt chứng nhận đo lường Việt Nam
- Quả cân chuẩn do Quốc Hùng sản xuất.

Quả cân 5kg - QH

Quả cân 5kg - QH

Quả cân M1 5kg:
- Chất liệu chính: Gang
- Khối lượng 5kg
- Quả cân chuẩn đạt cấp chính xác M1
- Đạt chứng nhận đo lường Việt Nam
- Quả cân chuẩn do Quốc Hùng sản xuất.

Quả cân 10kg - QH

Quả cân 10kg - QH

Quả cân M1 10kg:
- Chất liệu chính: Gang
- Khối lượng 10kg
- Quả cân chuẩn đạt cấp chính xác M1
- Đạt chứng nhận đo lường Việt Nam
- Quả cân chuẩn do Quốc Hùng sản xuất.

Quả cân 20kg - QH

Quả cân 20kg - QH

Quả cân M1 20kg:
- Chất liệu chính: Gang
- Khối lượng 20kg
- Quả cân chuẩn đạt cấp chính xác M1
- Đạt chứng nhận đo lường Việt Nam
- Quả cân chuẩn do Quốc Hùng sản xuất.

Quả cân 50kg - QH

Quả cân 50kg - QH

Quả cân M1 50kg:
- Chất liệu chính: Sắt
- Khối lượng 50kg
- Quả cân chuẩn đạt cấp chính xác M1
- Đạt chứng nhận đo lường Việt Nam
- Quả cân chuẩn do Quốc Hùng sản xuất.

Quả cân 500kg - QH

Quả cân 500kg - QH

Quả cân M1 500kg:
- Chất liệu chính: Sắt
- Khối lượng 500kg
- Quả cân chuẩn đạt cấp chính xác M1
- Đạt chứng nhận đo lường Việt Nam
- Quả cân chuẩn do Quốc Hùng sản xuất.

Máy in PQ16 Mettler Toledo

Máy in PQ16 Mettler Toledo

  Máy in PQ16 Mettler Toledo:
   - Kích thước máy in: 180mm x 108mm x 82mm
   - Nhiệt độ hoạt động : 0~400C
   - Bề ngang giấy (mm) : 44.5 + 0.5
   - Độ dầy giấy : 0.07
   - Đường kính giấy cuộn (mm) : 50
   - Sử dụng nguồn điện : 12~24VDC , 0.6~0.8A

Bộ chỉ thị phụ - remote

Bộ chỉ thị phụ - remote

Remote (  bộ chỉ thị phụ ) :  

Là một màn hình hiển thị cho thấy được trọng lượng khi ở khoảng cách xa, và trong đêm tối. 

Có 2 loại:

BCT phụ YHL5 (lớn):
- Kích thước                       : 770mm x 550mm x 260mm
- Cao thước chữ số            : 120mm
- Hiển thị                             : 5 hoặc 6 số, kết cấu treo tường 
- Tầm nhìn xa                     : >20m

BCT phụ YHL3 (nhỏ):
- Kích thước                       : 600mm x 200mm x 55mm

- Cao thước chữ số            : 75mm
- Hiển thị                             : 5 hoặc 6 số, kết cấu treo tường 
- Tầm nhìn xa                     : >20m

0938.596.644
Ms.Thu Hiền
Góp ý
Thông tin góp ý
Email: *
Họ tên *
Địa chỉ *
Nội dung góp ý *